ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΜΕΝΤ

Γενικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν κάνει μικρή πρόοδο από το 1997 έως το 2000, αλλά, σημειώθηκε θεαματική ανάπτυξη σε ορισμένους τομείς και σε συγκεκριμένες χώρες. Το 1995 η αναλογία των ανανεώσιμων πηγών στην συνολική εσωτερική κατανάλωση στην ΕΕ ήταν 5,4%. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε ως το 5,9% το 1998 (προσωρινά νούμερα). Ωστόσο, μεταξύ του 1997 και 1998 σημειώθηκε αύξηση 5,4% στην χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, υδροηλεκτρισμού και αιολικής ενέργειας, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά. Παρόλο που ακόμα χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και σε επίπεδο Κοινότητας και σε Εθνικά επίπεδα για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λευκής Βίβλου, η Κομισίον θεωρεί ότι ο κύριος στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά παρόλα αυτά επιτεύξιμος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεχή ανάπτυξη στην συνολική εσωτερική κατανάλωση ενέργειας στην Ένωση, είναι επιπλέον εμπόδιο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, η ακόλουθη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου και η υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο, τονίζει ακόμα περισσότερο τη σημασία των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας. Επίσης, επισημαίνεται ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί, επειδή η επίδραση των νέων νόμων σε όλα τα επίπεδα θα δείξουν τα αποτελέσματα σε δύο ή τρία χρόνια αφού τεθούν σε ισχύ. Η κοινοποίηση επομένως απεικονίζει τα αρχικά συμπεράσματα.

Η πρόοδος σε κάθε τομέα

Βιομάζα (συμπεριλαμβάνοντας το βιοαέριο, στερεά βιοκαύσιμα, κλπ.)

Δεδομένου ότι θα μπορούσε να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ασφαλή παροχή, η βιομάζα έχει γίνει βασικός παράγοντας στην ενέργεια, στην περιβαλλοντολογική και την αγροτική πολιτική. Παρόλο που έχει γίνει πρόοδος, αυτό δεν είναι επαρκές δεδομένου της δυνατότητας της βιομάζας και των υπαρχουσών τεχνολογιών. Είναι απαραίτητο να διαδοθεί η γνώση και οι πληροφορίες σε όλη την ΕΕ και να ξεκινήσουν εκστρατείες που να επικεντρωθούν στην ενέργεια, τις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές διαστάσεις αυτής της τεχνολογίας.

Αιολική ενέργεια

Η αιολική ενέργεια έχει κάνει εντυπωσιακή πρόοδο. Αυξάνει με ετήσιο ποσοστό 55%. Η Ευρωπαϊκή β ι ο μ η χ α ν ί α κ υ ρ ι α ρ χ ε ί σ τ η ν α γ ο ρ ά αντιπροσωπεύοντας το 60% της διεθνής αγοράς. Ο στόχος κλειδί αυτού του τομέα έχει επιτευχθεί τρία χρόνια νωρίτερα από τον σχετικό προγραμματισμό. Αυτή η θετική ανάπτυξη είναι πάνω από όλα αποτέλεσμα των πολύ δυναμικών πολιτικών της Δανίας, Γερμανίας και Ισπανίας.

Φωτοβολταική ηλιακή ενέργεια (PV)

Αυτός ο τομέας αυξάνει στην Ευρώπη με ετήσιο ποσοστό 29%. Οι δυνατότητές του είναι τεράστιες και είναι πολύ δημοφιλής πηγή ενέργειας, αλλά ακόμα υπάρχουν δυσκολίες. Είναι βασικό οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δήμοι να εμπλέκονται για να επιλυθούν τεχνικά και διοικητικά προβλήματα.

Γεωθερμική ενέργεια

Το 1999 σχεδόν ένα εκατομμύριο σπίτια θερμαινόταν με γεωθερμική ενέργεια και έχουν ολοκληρωθεί επίσης νέοι σταθμοί.

Θέρμο - ηλιακή ενέργεια (ηλιακή θέρμανση)

Η ηλιακή θέρμανση του νερού προσφέρει τη βασική δυνατότητα στην κατασκευαστική βιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 40% της Ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας και αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς. Έχει παρατηρηθεί μικρή αύξηση ποσοστού 14% στην περιοχή που αναπτύχθηκε μεταξύ του 1997 και 1998. Ωστόσο, η αγορά παραμένει ανεξερεύνητη. Απαιτείται ενεργή προώθηση, δίκτυα διανομής και εμπορικές καινοτομίες.

Υδροηλεκτρισμός

Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πλήρως. Τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά σχήματα είναι γενικά ανταγωνιστικά και δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη βοήθεια. Θα πρέπει να αναπτυχθεί η εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Νέα μέτρα

Έχουν υιοθετηθεί μερικοί καινούργιοι κανόνες απ' ότι δημοσιεύτηκαν στην Λευκή Βίβλο και οργανώθηκε μια ομάδα εργασίας σε Κοινοτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί στενότερη συνεργασία μεταξύ της Κομισιόν και των Κρατών Μελών. Η δράση στο Κοινοτικό επίπεδο αφορά, μεταξύ άλλων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού, την φορολογία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και παραγωγή και την συμπερίληψη άλλων Κοινοτικών πολιτικών σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον και η γεωργία. Η πολιτική εκτείνεται και σε χώρες μη-μέλη όπως οι αναπτυσσόμενες και οι υποψήφιες χώρες. Η αρχική εκστρατεία ξεκίνησε το 2000-2003. Ο κύριος σκοπός της εκστρατείας είναι το 2003 «100 κοινότητες να προμηθεύονται 100% από πηγές ανανεώσιμης ενέργειας». Η Κοινοτική βοήθεια για τις ανανεώσιμες πηγές μέσω όλων των προγραμμάτων και των διάφορων επιχορηγήσεων εκτιμάται σε 987,5 εκατομμύρια Ευρώ για την περίοδο 1999-2003. Επιχορηγήσεις του ιδιωτικού τομέα θα προσφέρουν το μεγαλύτερο κομμάτι του ποσού που απαιτείται για την εκστρατεία και τους στόχους της Λευκής Βίβλου. Έχει στηθεί ένα σύστημα κοινοπραξίας με δημόσιους και ιδιωτικούς επιχειρηματίες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Συστάσεις

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι προσπάθειες που θα γίνονται μελλοντικά, υποχρεωτικά θα πρέπει να συσχετίζονται με την επινόηση ειδικών στρατηγικών και σκοπών για υπο-τομείς στα Κράτη Μέλη, την προώθηση της βιομάζας, δράση που να αφορά την κατασκευαστική βιομηχανία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών για να ομογενοποιηθούν οι εθνικές δραστηριότητες, και την απομάκρυνση νομικών και διοικητικών εμποδίων συνοδευόμενες με καινοτομίες σε κοινοτικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα τη φορολογία.

Η Πράσινη Βίβλος της Κομισιόν με τίτλο «Προς μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφαλή παροχή ενέργειας» τόνισε την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ. Η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το 50% από τις ανάγκες της εξαρτάται από εισαγωγές. Αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί έως ποσοστό 70% το 2030 με αυξανόμενη εξάρτηση από το πετρέλαιο και το αέριο. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζει αρκετούς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς , π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς κ α ι περιβαλλοντολογικούς κινδύνους. Από αυτό το πρίσμα, ακόμη και αν τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια παραμείνουν οι βασικές πηγές ενέργειας, η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να παίξει το ρόλο της με την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας.