ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκτιμάται ότι η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί έως το 2030 και η ενεργειακή ζήτηση στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 20%, πολύ πιο μικρό ποσοστό από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Οικονομικά αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας παραμένουν αχρησιμοποίητα. Έχοντας συνέχεια υπ' όψει ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας συνεισφέρουν στα σοβαρά περιβαλλοντολογικά προβλήματα, οι κυβερνήσεις των Κρατών Μελών έχουν την άμεση ανάγκη για παραγωγή ενέργειας που δεν ρυπαίνει. Ο ενεργειακός τομέας αναγκάστηκε να περάσει από διαδικασία αποκατάστασης, ο οποίος κατευθύνεται προς την ανανεώσιμη ενέργεια. Πιο αποδοτική συνδυασμένη θερμότητα και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα στην παροχή ενέργειας. Η απομόνωση του άνθρακα και η αποθήκευσή του θα μπορούσε να συντελέσει ως μεταβατική τεχνολογία και στην αποδοτικότητα των κτηρίων, οχημάτων και καταναλωτικών αγαθών, που να οδηγούν με κατάλληλα εργαλεία και ρυθμίσεις στη μείωση της ζήτησης.

Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας στον πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου από το τέλος του 19ου αιώνα και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την αλλαγή του κλίματος από τον προηγούμενο αιώνα. Η δεκαετία του '90 ήταν η πιο ζεστή δεκαετία που έχει σημειωθεί, αλλά σύμφωνα με τα σενάρια του Διακυβερνητικού Πάνελ των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC), η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας ως το 2100 θα κυμαίνεται μεταξύ 1,4 έως 5,8 βαθμούς Κελσίου.

Ευρωπαϊκό περιβάλλον

Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον παραμένει υπό προβλήματα και πιέσεις, αλλά τώρα, για να ανταπεξέλθουμε στα επίπεδα της ζωής, εξάγουμε αυτή τη πίεση εισάγοντας όλο και περισσότερους πόρους από αλλού στον κόσμο για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Παγκόσμια αντιστοιχούν περίπου 5 εκτάρια ανά άτομο, τα οικολογικά μερίδια των 25 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-25) αναφέρουν πως ο εκτιμώμενος χώρος που είναι απαραίτητος για την παραγωγή των πόρων που καταναλώνουμε και απορροφάμε τα απόβλητα που παράγουμε είναι περίπου το μισό των ΗΠΑ, αλλά παρόλα αυτά, είναι ακόμα μεγαλύτερος από άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανόμενης της Ιαπωνίας. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκού μεριδίου, είναι επίσης πάνω από το διπλάσιο του ομόλογου, την Βραζιλία και την Ινδία, και του παγκόσμιου μέσου όρου. Ήδη η συνολική παγκόσμια χρήση οικολογικών πόρων είναι πιο μεγάλη κατά 20% από αυτό που μπορεί να ανανεώσει το φυσικό σύστημα του πλανήτη κάθε χρόνο. Η ενισχυμένη εκτίμηση της σύνδεσης μεταξύ της οικονομικής επίδοσης και του περιβάλλοντος, ενθαρρύνουν πολύ μεγαλύτερη «οικο-παραγωγή» στην δική μας χρήση ενέργειας και πόρων.

Οικολογικές προτεραιότητες

Για να διατηρηθεί η οικολογική προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες προτεραιότητες: -Η μόλυνση του αέρα και η ρύθμιση των χημικών για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.

- Η μόλυνση του αέρα και η ρύθμιση των χημικών για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.
- Η προστασία της γης ως παραγωγικός πόρος και ως υλικό βιοποικιλότητας.
- Η βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του φρέσκου νερού.
- Η εξασφάλιση της υγείας των ωκεανών. Η κύρια λύση για αυτά τα έργα μπορεί να βρεθεί αυξάνοντας τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και να αντικατασταθούν κάποιες από τις μη-ανανεώσιμες πηγές, όπου και οι δύο τύποι έχουν αναπτυχθεί και οι αναδυόμενες οικονομίες ανταγωνίζονται να εκμεταλλευτούν.

Μέτρα για την ενεργειακή πολιτική Είναι γενικά αποδεκτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει ορισμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ένταξη της περιβαλλοντολογικής προστασίας σε ενεργειακή πολιτική ως εξής:

- Οδηγίες για μεγάλους σταθμούς καύσης.
- Ανακοινώσεις σχετικά με την συνδυασμένη θερμότητα και παραγωγή ηλεκτρισμού [COM (97)514].
- Απαλλαγή από άχρηστα υπεράκτια πετρέλαια και εγκαταστάσεις αερίου.
- Διάφορα προγράμματα όπως το SAVE, ALTERNER και το JOULE-THERMIE, και πλαίσια προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, πρέπει να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα σε κάθε επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό). Τα μέλη της κοινότητας έχουν την κύρια υπευθυνότητα να δράσουν. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν με τη σειρά, να παίξουν ηγετικό ρόλοστην προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τρεις κύριους αντικειμενικούς στόχους στην ενεργειακή πολιτική την κοινότητας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντολογική διάσταση:

  • Να προωθηθεί η αποδοτικότητα / εξοικονόμηση της ενέργειας.
  • Την αύξηση του μεριδίου της παραγωγής και της χρήσης πιο καθαρών πηγών ενέργειας.
  • Την μείωση της περιβαλλοντολογικής επίδρασης της παραγωγής και χρήσης ενεργειακών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:
  • Να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ της κοινότητας, των κρατών μελών και των επιμέρους συμβαλλομένων μερών.
  • Να προωθηθούν συγκεκριμένες δράσεις ενεργειακής πολιτικής.
  • Να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός με τα μέτρα της επιμέρους πολιτικής της κοινότητας στον ενεργειακό τομέα.
  • Να αναπτυχθεί η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής.
  • Να θεσμοθετηθεί σύστημα επίβλεψης και να προσδιοριστούν δείκτες για την επίβλεψη της προόδου στην περιβαλλοντολογική ενσωμάτωση.

Στρατηγική

Τα μέτρα της περιβαλλοντολογικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο και στην Ευρώπη είναι σχετικά καινούργια σε σύγκριση με την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, τα προηγούμενα 30 χρόνια, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στην ε δ ρ α ί ω σ η ε ν ό ς ε κ τ ε ν ο ύ ς σ υ σ τ ή μ α τ ο ς περιβαλλοντολογικών ρυθμίσεων στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει κάνει ουσιαστική πρόοδο στην μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, της απαλλαγής των αποβλήτων και θα κάνει και περαιτέρω πρόοδομε την πρόσφατα υιοθετημένη νομοθεσία για τους χώρους ταφής και αποτέφρωσης. Και όμως, η χρήση φυσικών πόρων έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον όπου συμβάλλει στο να βρεθεί αναλυτική στρατηγική για την βιώσιμη διαχείριση αυτών των πηγών και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος.