ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΚΑΙΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί από την Ένωση των τοπικών αρχών Θεσσαλονίκης είναι απόδειξη του ρόλου και της σπουδαιότητας των τοπικών αρχών στο να βρίσκουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Η αύξηση της ποσότητας διαχείρισης απορριµµάτων που είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα, πρέπει να αντιµετωπιστεί και οι λύσεις να αποτελέσουν δικαίωµα του καθενός. Η εκµετάλλευση του βιοαερίου ως πηγή ανανεώσιµης ενέργειας όχι µόνο παρέχει µια σταθερή ροή εισοδήµατος στην ένωση αλλά επίσης εκφράζει την προθυµία της να µειώσει την επίδραση στο περιβάλλον του σύγχρονου τρόπου ζωής. Αυτή η πολιτική υποστηρίζεται από µια µη τυπική καµπάνια που απευθύνεται άµεσα σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες και συµβάλλει στην ενίσχυση της δηµόσιας αποδοχής των προτεινόµενων λύσεων. Η υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση καθώς επίσης και η τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται στην παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιµες πηγές αποτελεί εγγύηση µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας και αποδοτικότητας τέτοιων προγραµµάτων. Προγραµµατισµός διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση µε τις δυνατότητες ανανεώσιµης ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη την επιτυχία αυτού του πρώτου προγράµµατος, η ένωση των τοπικών αρχών έχει σχεδιάσει την κατασκευή µέχρι το 2005 δύο πρόσθετων µονάδων ικανών στην επεξεργασία 30% των 582.000 τόνων των εσωτερικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην περιοχή της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης:

􀂾 Μια µονάδα για να παράγει καύσιµα από απορρίµατα που χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία τσιµέντου, το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 12 εκατοµµυρία ευρώ.

􀂾 Μια µονάδα βιοµεθανοποίησης µε ικανότητα επεξεργασίας 107.760 τόνων οργανικών αποβλήτων ανά έτος, για µία επένδυση κόστους 3,4 εκατοµµυρίων ευρώ.

Περισσότερες Πληροφορίες M. H. Μπαρµπουνάκης Πρόεδρος της Ένωσης των τοπικών αρχών Θεσσαλονίκης Βας. Ηρακλείου 13 Ελλάδα 546 24Θεσσαλονίκη

Tηλ.: (+3031) 264023

Fax: (+3031) 264681

Mail: asstota@hyper.g rwww.hyper.gr/asstota/