Βιοαέριο Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια αποσύνθεση της οργανικής ουσίας (γεωργικά απόβλητα, απόβλητα από ξύλο κ.λπ....) Μπορεί να εµφανιστεί στους χώρους διάθεσης απορριµµάτων ή στη συλλογή µεθανίου που συµπεριλαµβάνεται στα επεξεργασµένα αστικά λύµατα ή στα γεωργικά, βιοµηχανικά ή οικιακά απόβλητα. Ο δήµος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να εκµεταλλευτεί τη δυνατότητα του βιοαερίου ως πηγή ενέργειας στους χώρους διάθεσης απορριµµάτων για να δείξει την ικανότητα των τοπικών αρχών να αναπτύξουν φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και να αναπτύξουν τη δηµόσια συνειδητοποίηση για το πρόγραµµα των αποβλήτων. 

Ευρύτερο πλαίσιο Ως αποτέλεσµα προγραµµατισµού, καθιερώθηκε το 1970 η ένωση τοπικών αρχών της Θεσσαλονίκης και σήµερα αποτελείται από 23 µέλη. Είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση πλαισίου σύντοµων και βραχυπρόθεσµων λύσεων στα προβλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και για την προώθηση της χρήσης της ανανεώσιµης ενέργειας. Η στρατηγική της ένωσης είναι βασισµένη σε µια γενική προσέγγιση της διαχείρισης των αποβλήτων, χαρακτηριζόµενη από την εφαρµογή ενός φιλόδοξου προγράµµατος διαχείρισης αποβλήτων. Σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι να παραταθεί η ζωή των χώρων διάθεσης απορριµµάτων µειώνοντας το χρησιµοποιούµενο ποσό ενέργειας και ύδρευσης για την επεξεργασία των αποβλήτων, συµβάλλοντας κατά συνέπεια στην εξοικονόµηση πρώτων υλών. Η ένωση υποστηρίζει επίσης την έρευνα και την ανάπτυξη του συγκεκριµένου τοµέα και υπέγραψε το 1997 συνεργασία µε την ένωση των βελγικών δήµων και των τοπικών αρχών (IDELUX) για την προώθηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εµπειριών στην ανακύκλωση αποβλήτων. Η εφαρµoσµένη στρατηγική της ένωσης σκοπεύει σε: 􀂾 Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, και 􀂾 Προστασία του περιβάλλοντος: υγειονοµική αναβάθµιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιβαλλοντικά πρότυπα χώρων διάθεσης στην περιοχή του νοµαρχιακού διαµερίσµατος της Θεσσαλονίκης, προώθηση και ανάπτυξη των διάφορων εναλλακτικών µορφών ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένου του βιοαερίου, αιολική ενέργεια, βιοµάζα και ηλιακή ενέργεια). Αυτή η στρατηγική υποστηρίζεται από διάφορες δηµόσιες δραστηριότητες που συντονίζονται για να πληροφορήσουν τους κατοίκους και να ενισχύσουν τη δηµόσια αποδοχή αυτών των πρωτοβουλιών (προετοιµασία φυλλαδίων, παρουσίαση του προγράµµατος ανακύκλωσης και τα οφέλη του σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη νοµαρχία µε την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των σχετικών δήµων). Εµπειρία Η απόφαση της ένωσης των τοπικών αρχών της Θεσσαλονίκης για να επενδύσει στην κατασκευή ενός σταθµού παραγωγής ρεύµατος βασίστηκε στους ακόλουθους λόγους: 􀂾 Ήταν το πρώτο σχέδιο αποκατάστασης βιοαερίων για ενεργειακούς λόγους που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και χρειαζόταν προηγούµενη εµπειρία στον συγκεκριµένο τοµέα πριν την ανάπτυξη µεγαλύτερου προγράµµατος. 􀂾 Ευκαιρία ανάπτυξης µιας ανάλυσης κόστους-πλεονεκτήµατος από τη χρήση βιοαερίων ως µέρος στρατηγικής διαχείρισης των αποβλήτων, καµία προηγούµενη ανάλυση δεν είναι διαθέσιµη. 􀂾 Ευκαιρία να βελτιωθεί η περιβαλλοντική εικόνα του χώρου διάθεσης απορριµµάτων της περιοχής Ταγαράδες. Στο χώρο διάθεσης απορριµµάτων, το βιοαέριο συλλέγεται σε δέκα έξι «πηγάδια» συλλογής. Μόλις έρθει σε επαφή µε το υδρόθειο H2S που περιέχει και περάσει µέσω ενός κυκλώνα για να µειωθεί η περιεκτικότητά του σε υγρασία, το βιοαέριο συµπιέζεται και κατευθύνεται προς το θάλαµο καύσης της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής (240 kW). Οι εισροές καυσαερίων ελέγχονται ηλεκτρονικά. Το λειτουργικό σύστηµα καταναλώνει περίπου 164 m 3 /hr ενός µίγµατος που αποτελείται από 60% αέρα και 40% µεθάνιο και το επιπλέον βιοαέριο καίγεται. Ο εξοπλισµός συνδέεται µε µια γεννήτρια Stamford 400 kWA. Η τάση αυξάνεται µε τη βοήθεια ενός µετασχηµατιστή 380/20 kV και η ηλεκτρική ενέργεια µεταφέρεται έπειτα στο δίκτυο διανοµής της εθνικής ηλεκτρικής επιχείρησης (∆ΕΗ) µέσω ενός υποσταθµού. Η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας έχοντας το µονοπώλιο της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει την υποχρέωση να αγοράσει όλη την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιµες πηγές. Το βιοαέριο αγοράζεται στην τιµή 0,052 €/kWh που συµβάλλει στο να καταστήσει το πρόγραµµα οικονοµικά αποδοτικό. Η νέα µονάδα παραγωγής κόστισε 480.000 το EURO, συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. Τα οφέλη µιας τέτοιας επένδυσης δεν πρόκειται να περιοριστούν µόνο στην αύξηση του εισοδήµατος που δηµιουργείται από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆ΕΗ. Με τη συµβολή της στη µείωση των εκποµπών CO2 στην ατµόσφαιρα, η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το βιοαέριο έχει επίσης θετική επίδραση στο περιβάλλον. Από κοινωνική άποψη, η κατασκευή νέων χώρων διάθεσης απορριµµάτων τείνει να ενισχύσει τις αντιδράσεις των πληθυσµών. Ωστόσο, η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχει την υποστήριξη του ευρύτερου κοινού και απολαµβάνει την αποδοχή τέτοιων προγραµµάτων.