Τεχνολογίες χρήσης της υδάτινης ενέργειας

 

Τύποι τεχνολογιών

 

Οι υδροκίνητοι σταθμοί χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια του νερού από τεχνητό καταρράκτη (τείχος φράγματος). Αυτή είναι πολύ εκτεταμένη υδροτεχνολογία, που δεν χρησιμοποιεί ολοκληρωτικά όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά του νερού.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί μετατρέπουν την κινητική ενέργεια, διαθέσιμη από το τρεχούμενο νερό (ποτάμια) σε ηλεκτρική ενέργεια με την βοήθεια υδραυλικών τουρμπινών και ηλεκτρικών γεννητριών. Η εκμετάλλευση της ενέργειας εξαρτάται από την ποσότητα του νερού και την ταχύτητά του.

 

Με σύγχρονες τεχνολογίες, η αποδοτικότητα τ ω ν υδροηλεκτρώικν σταθμών μπορεί ν α γ ί ν ε ι μεγαλύτερη από αυτή των υδροκίνητων.

Η υδρο-δύναμη που δημιουργείται από τα ποτάμια ή τα ρυάκια δεν εξαρτάται από τον αριθμό των φραγμάτων, αλλά από την ικανότητα και την μετατόπιση του ποταμού. Μόνο το κινούμενο νερό μπορεί να περιστρέφει τουρμπίνες σε υδροκίνητο σταθμό. Το φράξιμο και το σταμάτημα του νερού και μετά το επαναλαμβανόμενο αμόλημα στις τουρμπίνες, σε τεχνητές παροχετεύσεις, σωλήνες και άλλες συσκευές μπορεί να αποφευχθεί. Η κινητική ενέργεια σε ελεύθερα τρεχούμενα ποτάμια μπορεί να μετατραπεί μέσω μεταλλακτών που έχουν εγκατασταθεί πάνω στα ποτάμια (για παράδειγμα εντελώς βυθισμένες τουρμπίνες). Αυτό έχει δυο θετικές επιπτώσεις, πρώτον, είναι σημαντικά πιο φθηνό και δεύτερον, είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Η ουσιαστική και κυριότερη διαφορά μεταξύ υδροκίνητου και υδροηλεκτρικού σταθμού είναι ότι οι τουρμπίνες στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς χρησιμοποιούν το εισερχόμενο νερό μόνο μία φορά με δυνατή ενέργεια ως αποτέλεσμα του τεχνητού κυματισμού του νερού. Οι τεχνολογίες των σταθμών υδροκίνητης ενέργειας χρησιμοποιούν τον κύκλο νερού χαμηλής ενέργειας το οποίο τρέχει συνεχόμενα χωρίς δυνατό κυματισμό.

Τεχνολογία ενέργειας που προέρχεται από τη δύναμη των κυμάτων

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την κατασκευή ηλεκτρικού σταθμού που χρησιμοποιεί την ενέργεια των κυμάτων. Μια από αυτές είναι η κατασκευή παράκτιων σταθμών, που εκμεταλλεύονται την ενέργεια από τον κυματισμό και η άλλη είναι η κατασκευή υπεράκτιων σταθμών που είναι εντελώς ή ημι-βυθισμένοι στην θάλασσα, αλλά πιο συχνά είναι κοντά στην ακτή. Δεν μπορούμε να πούμε ποια προσέγγιση είναι πιο αποδοτική, επειδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας στην ακτή, ή μέσα στην θάλασσα.

Αυτές οι προσεγγίσεις είναι τεχνικά διαφορετικές. Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί 20 διαφορετικές τεχνολογίες και για τις δύο προσεγγίσεις, και επίσης συνδυασμοί διαφόρων τεχνολογιών. Οι παράκτιοι σταθμοί συχνά χρησιμοποιούν τουρμπίνες με στροφεία και προπέλες, σύμφωνα με την τεχνολογία του Τσάπμαν.

Ξεχωριστά από τις τουρμπίνες, χρησιμοποιούνται και υδραυλικές αντλίες, πιο συχνά αυτοπαθή και δεκτικές. Είναι τυπικές για τους υπεράκτιους σταθμούς.

Μπορώ να εφαρμόσω αυτήν την τεχνολογία στην εταιρία μου;

 

Σκέψου τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Υπάρχει ποτάμι με συνεχή ροή κοντά στην εταιρία σου;

Η εταιρία είναι απομονωμένη από το εθνικό δίκτυο;

Χρειάζεστε ηλεκτρική ενέργεια;

Έχετε αρκετές οικονομικές πηγές ή ευκαιρία λήψης μακροχρόνιου δανείου;

 

Εάν αυτή είναι η περίπτωσή σας, τότε ένα μικρό υδροενεργειακό σύστημα (μεταξύ 5 και 100 kW) είναι καλή λύση για τις ανάγκες σας σε ηλεκτρισμό

Ποια τεχνολογία είναι η καλύτερη επιλογή ο υδροκίνητος ή ο υδροηλεκτρικός σταθμός;

Η εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών σταθμών λόγω της απουσίας φροντίδας για τις τεχνικές συσκευές (τοίχος φράγματος, σωλήνες, βαλβίδες), δεν έχει υψηλό λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τους υδροκίνητους. Έτσι, τα ετήσια λειτουργικά έξοδα είναι σχετικά χαμηλά, και για αυτό το λόγο η τιμή παραγωγής ενέργειας είναι χαμηλή. Δεν αξίζει να επενδύεις σε μικρότερους υδροκίνητους σταθμούς, επειδή πρέπει να καταναλωθεί μεγαλύτερη αναλογία π η γ ώ ν γ ι α τ η ν α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ η τ υ χόν περιβαλλοντολογικών ζημιών, που προκλήθηκαν από αυτούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Οι υδροκίνητοι σ τ α θ μ ο ί , σ ε ετήσια βάση, χρησιμοποιούντα ι 20% λιγότερο λ ό γ ω τ η ς α ν ά γ κ η ς ν α προστατευτεί η πηγή του νερού και η εκμετάλλευση των υδροκίνητων εγκαταστάσεων χ ω ρ ί ς π ρ ο β λ ή μ α τα φτάνει τις 4-5 φ ο ρ έ ς σ ε υ ψ η λ ό τ ε ρ η ετήσια φόρτωση, τ ο ο π ο ί ο σ υ μ β ά λ ε ι σημαντικά στη μ ε ί ω σ η τ η ς αρχικής τιμής της παραγόμενης ενέργειας.