ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μία δεκαετία πριν οι τεχνολογίες για την ενεργειακή χρήση του ύδατος ήταν προσιτές μόνο για τις κυβερνήσεις ή τις μεγάλες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των απαιτούμενων υψηλών δαπανών για την κατασκευή υδροκίνητων και υδροηλεκτρικών σταθμών. Οι προηγμένες τεχνολογίες άλλαξαν όλα αυτά τα δεδομένα και καθιστούν εφικτή την κατασκευή υδροκίνητων και υδροηλεκτρικών σταθμών ακόμα και για ένα απλό νοικοκυριό. Οι κύριες δαπάνες αυτών των τεχνολογιών δεν είναι ακόμα προσιτές για ένα νοικοκυριό, αλλά συνδυασμένες με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες έχουν γίνει μια επιθυμητή επένδυση.

Σε ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα υδροκίνητου σταθμού οι κύριες δαπάνες πηγαίνουν για την κατασκευή του φράγματος από 3 έως 5 έτη. Η απόσβεση της επένδυσης αρχίζει τουλάχιστον δύο έτη αφότου γίνει η εγκατάσταση του συστήματος (όταν το φράγμα βρίσκεται στο 80%) οι λειτουργικές δαπάνες είναι ελάχιστες, αλλά η χρησιμοποίηση της εγκατεστημένης δύναμης δεν μπορεί να φθάσει περισσότερο από 25% λόγω των περιβαλλοντικών κανονισμών:
- διατήρηση των υδάτινων πόρων
- διατήρηση ενός επιπέδου 80% για την αποφυγή μελλοντικής πλημμύρας προς τις κοινότητες.

Για τον υπολογισμό της τιμής 1 kW/h της ηλεκτρικής ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο

P = (I/n + r + C)/E

P - Τιμή ηλεκτρισμού 1 kW/h
I - Κεφάλαιο κόστους (τιμή επένδυσης)
n - Απόσβεση
r - Ετήσια αναλογία
C - Λειτουργικά έξοδα
E - Παραγόμενη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια σε kW/h