Οικονομική αξιολόγηση ηλιακή ενέργεια και Φωτοβολταϊκά

Τα κεφάλαια κόστους για παθητικά ηλιακά συστήματα μπορεί να μειωθούν στο ελάχιστο, εάν η εγκατάστασή τους συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ενός καινούργιου κτιρίου. Εάν εγκατασταθούν σε υπάρχοντα κτίρια, τα έξοδα είναι ελάχιστα εάν χρησιμοποιούν ήδη εγκατεστημένες συσκευές θέρμανσης, που λειτουργούν με συμβατικές πηγές ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Η τιμή ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού συστήματος διαφέρει από 6,000-10,000 Ευρώ/KW εγκατεστημένης δύναμης. Εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος, τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και το κόστος της εγκατάστασης. Άλλοι παράγοντες, που έχουν επίδραση στη τιμή του εξοπλισμού είναι ο προμηθευτής του εξοπλισμού, ο τύπος του κτιρίου στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα εάν είναι καινούργιο ή ήδη υπάρχον κτίριο, ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, κλπ.

Η μέσος όρος βιομηχανικής τιμή των φωτοβολταϊκών μοντέλων είναι περίπου 4.000 Ευρώ/KWh εγκατεστημένης δύναμης. Το κόστος για πρόσθετο εξοπλισμό και εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να αυξήσει την τιμή του συστήματος από 30-100%. Αυτά τα έξοδα είναι για:

•  Εξοπλισμοί ελέγχου (κατάλογος υλικών, αισθητήρες, ελεγκτές για την φόρτιση των μπαταριών, κλπ.)

•  Μεταφερόμενα στοιχεία

•  Καλωδίωση

•  Διακόπτες και ηλεκτρική προστασία

•  Μπαταρίες εάν είναι τμήμα του συστήματος

•  Φόροι και ασφάλεια

 

Μοντέλο για την εκτίμηση της πρώτης τιμής 1KW/h ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από φωτοηλεκτρικά κύτταρα.

•  Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγικότητα του φωτοβολταϊκού ηλιακού συστήματος είναι η τοποθεσία. Στην Νότια Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ισπανία για παράδειγμα, ο ήλιος διαρκεί περισσότερους μήνες και αυτά τα συστήματα λειτουργούν 9-10 μήνες ετησίως, αλλά στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η περίοδος της ηλιοφάνειας διαρκεί 6 μήνες.

Εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε απομονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές, το αρχικό κόστος της παραγόμενης ενέργειας θα είναι πιο ανταγωνιστικό, λόγω των υψηλών εξόδων της σύνδεσης με το δίκτυο.

Το αρχικό κόστος της ενέργειας, παραγόμενο με φωτοβολταϊκά συστήματα, μπορεί να υπολογιστεί με την εξής φόρμουλα:

P = ( C 1/ n + C 2) / Q

 

T = διάρκεια της ηλιοφάνειας σε ώρες (ετησίως)

p = αρχικό κόστος 1KW/h

C1 = τιμή επένδυσης

n = περίοδος εκμετάλλευσης συσκευών

c2 = ετήσια έξοδα συντήρησης

Q = ποσότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια του χρόνου (KW/h)

Q Wp x T

Wp = εγκατεστημένη δύναμη

T = διάρκεια της ηλιοφάνειας σε ώρες (ετησίως)

 

 

 

 

Για παράδειγμα, στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου η διάρκεια της ηλιοφάνειας είναι 2600 ώρες ετησίως, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με εγκατεστημένη δύναμη 10 KW, περίοδο εκμετάλλευσης 10 χρόνια, τιμή επένδυσης 60.000 Ευρώ, και ετήσια έξοδα συντήρησης 100 Ευρώ, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με την εξής αρχική τιμή:

Q = Wp x T = 10 x 2600 = 26,000 kW/h

P = ( C 1/ n + C 2) / Q = (60,000/10 + 1000)/26,000 = 7000/26,000 = 0.27 Ευρώ

 

 

N.B. Γ ι α ν α καθοριστεί η πραγματική τιμή γ ι α 1 Wa t t εγκατεστημένης δύναμης, θα π ρ έ π ε ι ν α προσθέσετε στη τιμή προμήθειας και τα έξοδα π ρ ό σ θ ε τ ο υ εξοπλισμού και εγκατάστασης του συστήματος και μετά να διαιρέσετε το σύνολο με την δ ύ ν α μ η του συστήματος.