ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Αρχικό κόστος της γεωθερμικής ενέργειας για άμεση χρήση

Το αρχικό κόστος της παραγόμενης γεωθερμικής ενέργειας για επεξεργασία ή άμεση χρήση εξαρτάται βασικά από τη θερμοκρασία της πηγής (νερό, ατμός), και τη απόσταση της τοποθεσίας. Οι πηγές, των οποίων η θερμοκρασία είναι κάτω από 100οC, μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για άμεση χρήση. Εάν η πηγή έχει θερμοκρασία πάνω από 100οC, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σκάψιμο ως ένα βάθος, επειδή υπάρχει άμεση αναλογία μεταξύ της θερμοκρασίας και του νερού.

Το αρχικό κόστος εξαρτάται από το γεγονός εάν η πηγή χρησιμοποιείται σε σύστημα τοπικής θέρμανσης ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πίνακας δείχνει το κόστος για την αποκομιδή ατμού ή ζεστού νερού εάν η τοποθεσία δεν βρίσκεται παραπάνω από 1χμ. από την πηγή.

 

Πηγές

 

Κόστος (ατμού)

 

Κόστος (ζεστού νερού)

πηγές υψηλής θερμοκρασίας (>150°C)

3.5-6.0

- -

πηγές μεσαίας θερμοκρασίας (100-150°C)

3.0-4.5

0.2-0.4

πηγές χαμηλής θερμοκρασίας (<100°C)

- -

0.1-0.2

Το κόστος είναι σε Ευρώ/τόνο.


Αρχικό κόστος 1kW/h γεωθερμικής ενέργειας.


Το αρχικό κόστος της παραγόμενης ενέργειας εξαρτάται και από τα δυο, την θερμοκρασία της πηγής και το μέγεθος της εγκατάστασης.

Εγκαταστάσεις

Πηγές υψηλής θερμοκρασίας (>150°C)

Πηγές μεσαίας θερμοκρασίας (100-150°C)

Πηγές χαμηλής θερμοκρασίας (<100°C)

 

Εγκαταστάσεις έως 5MW

0,05-0,07

 

0,055-0,085

0,06-0,105

Εγκαταστάσεις (5-30 MW)

0,04-0,06

0,045-0,07

 

Not used

Εγκαταστάσεις ανω 30 MW

0,025-0,05

0,04-0,06

 

Not used

Το αρχικό κόστος υπολογίζεται σε Ευρώ ανά kW/h.

Η σχέση κινδύνου κόστους κατά τη διάρκεια της κατασκευής της γεωθερμικής εγκατάστασης

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή της γεωθερμικής εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τοπογράφηση και να καθοριστεί ο πιο κατάλληλος τόπος για την γεώτρηση.

Όσο πιο εκτενή και λεπτομερή είναι η τοπογράφηση, τόσο μικραίνει ο κίνδυνος λάθους της τοποθεσίας. Οι δαπάνες είναι σε εκατομμύρια Ευρώ.

pic013.jpg

Costs are in million euros.

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το αρχικό κόστος της γεωθερμικής ενέργειας είναι:

•  Η θερμοκρασία και το βάθος της πηγής. Στοιχίζει λιγότερα μια πηγή η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία της γεωθερμικής πηγής, τόσο πιο υψηλή είναι και η δυνατότητα της ενέργειας.

•  Το είδος πηγής (ατμός, διφασική και νερό). Εάν η πηγή είναι στεγνός ατμός, τότε τα έξοδα για την χρήση του είναι χαμηλότερα.

•  Το είδος πηγής (ατμός, διφασική και νερό). Εάν η πηγή είναι στεγνός ατμός, τότε τα έξοδα για την χρήση του είναι χαμηλότερα εγκατάστασης.

•  Η δυνατότητα της πηγής.

•  SΤο μέγεθος της εγκατάστασης. Όπως και με άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο πιο μεγάλη είναι η μονάδα τόσο πιο μικρή είναι η αρχική τιμή για 1kW/h.

•  Η διαθέσιμη υποδομή στην περιοχή. Η εγκατάσταση είναι κοντά στο εθνικό δίκτυο;

•  Η τοπογραφία της τοποθεσίας. Εάν η γεωθερμική πηγή είναι τοποθετημένη σε έδαφος με δύσκολη πρόσβαση τα έξοδα της κατασκευής της εγκατάστασης θα είναι περισσότερα. Ο αγωγός θα πρέπει να είναι μακρύτερος και αυτό θα προκαλέσει πτώση της πίεσης και αύξηση της αρχικής τιμής της παραγόμενης ενέργειας.

•  Οι έμμεσες δαπάνες διαχειριστικά, νομικά, ασφάλεια, οικολογικές εγκρίσεις, άδεια εκμετάλλευσης, κλπ.