Οικονομική εκτίμηση βιομάζας

Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την αποδοτικότητα του προγράμματος για την χρήση της βιομάζας είναι η αμεσότητα της πηγής του υλικού. Οι υπάρχουσες υποδομές και η ύπαρξη των καταναλωτών κοντά στην εγκατάσταση επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο
Τα κεφάλαια κόστους (τιμή επένδυσης) για την κατασκευή χρήσης βιομάζας διαφέρει ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, το μέγεθος, τους τοπικούς περιορισμούς για εκπομπές βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα, τον προμηθευτή εξοπλισμού, τα επιτόκια, τον αριθμό του εκπαιδευμένου προσωπικού, κλπ.
Το λειτουργικό κόστος επίσης διαφέρει, ανάλογα με την τιμή του βιοαερίου, την τιμή της μεταφοράς, κλπ.

Παράγοντες που επηρεάζουν στην αποδοτικότητα του προγράμματος.

- Υπάρχουν τοπικοί φόροι που επιβάλλονται για τις εκπομπές αερίων; π.χ. στην Αγγλία υπάρχει φόρος που σχετίζεται με τις εκπομπές των επιχειρήσεων.
- Υπάρχουν διαθέσιμες άμεσες ή έμμεσες επιχορηγήσεις στην περιοχή για την ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;
- Υπάρχουν δυνατότητες να πουληθεί ο επιπλέον ηλεκτρισμός και θερμότητα (που υπερβαίνει τις ανάγκες τις εταιρίας); Αυτό θα εξαρτάται επίσης και από την επιλεγμένη τεχνολογία.
- Έχετε αρκετές οικονομικές πηγές και μπορείτε να πάρετε μακροχρόνιο δάνειο με προνομιακές συνθήκες;
- Υπάρχουν επιχορηγήσεις και άλλες μορφές διαθέσιμων πόρων που μπορείτε να πάρετε και εάν μπορείτε να δημιουργήσετε συνεργασία για να τα λάβετε;
- Μπορείτε να συμμετέχετε στο εμπόριο του πράσινου πιστοποιητικού;