Περιβαλλοντολογικά οφέλη

 

•  Μηδενικές εκπομπές στον αέρα, το έδαφος και το νερό.

Η διαδικασία μετατροπής της κινητικής ενέργειας του νερού δεν προκαλεί εκπομπές αερίων και ουσιών που είναι βλαβερές για το περιβάλλον.

 

•  Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Η υδροενέργεια έχει το μεγαλύτερο μερίδιο από όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης. Σε ορισμένες χώρες φτάνει το 40% της παραγόμενης ποσότητας ενέργειας.

 

 

N.B.

Οι συνέπειες της κατασκευής των υ δ ρ ο κ ί ν η των σταθμών είναι μη-αναστρέψιμη πλημμυρίζοντας τ ε ρ ά σ τ ι ε ς π ε ρ ι οχ έ ς και διακόπτοντας τα οικοσυστήματα της περιοχής.