ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος για το μέλλον μας αφορά όλους. Για αυτό το σκοπό, κατοχυρώθηκαν διεθνή πρότυπα για την διατήρηση του αέρα, του νερού και του εδάφους. Οι κλιματικές αλλαγές, που τις προκάλεσαν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες, τώρα είναι μια πραγματικότητα. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια επιχείρηση για χρήση βιομάζας θα συνεισφέρουν στη:

- Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα είναι η κύρια αιτία μόλυνσης αέρια, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και παράγωγα αποβλήτων που μολύνουν το έδαφος και το νερό.

- Μείωση των εκπομπών του μεθανίου, CO2, συνδυασμοί αζώτου και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου.
TΗ αύξηση της βιομάζας για ενέργεια θα μειώσει τις εκπομπές του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο έχει 30 φορές περισσότερη επίδραση στην παγκόσμια υπερθέρμανση από το Co2.

- Μείωση της μόλυνσης του εδάφους και των υπεδάφιων υδάτων.
Τα λύματα είναι ένα προϊόν πιο σταθερά προβλεπόμενο, σε σύγκριση με την μη-επεξεργασμένη φυσική κοπριά. Το μεγαλύτερο ποσοστό περιεχομένου αμμωνίας επιτρέπει την πιο εύκολη χρήση και την απορρόφηση από τα φυτά. Η σωστή μεταχείριση των λυμάτων μειώνει τη μόλυνση του εδάφους και των υπεδάφιων υδάτων.

- Μείωση προβλημάτων που συσχετίζονται με τα παράγωγα αποβλήτων.
Ο κίνδυνος των ασθενειών και τα προβλήματα των καλλιεργειών που προκαλούνται από απόβλητα προκαλούν περισσότερα έξοδα στη γεωργία.

- Χρήση ως λιπασμάτων εδάφους των κατάλοιπων της βιομάζας.
Μειώνει την ζήτηση για χημικά λιπάσματα.

- -Μείωση της ύπαρξης επιθετικών εταιριών.
Το πρόβλημα των επιθετικών εταιριών με παραφορτωμένη η μη-διατηρημένη αποθήκευση σε αγροκτήματα μπορεί να λυθεί με την μετατροπή ρευστών οργανικών οξέων σε βιοαέριο.