Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φυσικός κύκλος

•  Κάθε ποτάμι ή θαλάσσιο ρεύμα έχει την κινητική ενέργεια από την κίνηση του νερού. Αυτή η ανανεώσιμη πηγή ε ν έ ρ γ ε ι α ς έ χ ε ι τεράστια ενεργειακή δυνατότητα που χρησιμοποιείται με υ δ ρ ο κ ί ν η τ ο υ ς , υδροηλεκτρικούς σ τ α θ μ ο ύ ς κ α ι σταθμούς κυμάτων.

Πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να παράγει μια υδροενεργειακή εγκατάσταση;

•  TΑυτό εξαρτάται από την αύξηση και την μείωση του νερού που περνάει από τον υδροκίνητο σταθμό. Όταν η πτώση είναι μεγαλύτερη, το νερό παρέχει περισσότερη ενέργεια. Η εξάρτηση μεταξύ της χρέωσης και της ενέργειας είναι επίσης άμεσα αντίστοιχη.

•  Η ποσότητα της ενέργειας που παρέχει το νερό μπορεί να υπολογιστεί με την εξής φόρμουλα:

E = M x g x H = V x p x g x H

Όπου:

E = πιθανή ενέργεια

M = μάζα νερού που έχει περάσει από μέρος του ποταμού

g = επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81m/s2)

H = μετατόπιση

V = χρέωση νερού

P = στρώση νερού

•  Για τον ορισμό του μέσου όρου χρέωσης του νερού, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε σωστές μετρήσεις της ροής του νερού για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορούμε.

•  Ενεργειακή δυνατότητα των σταθμών κυμάτων

•  Το κινούμενο νερό έχει κινητική ενέργεια. Η ενέργεια που περνάει από τις τουρμπίνες σε μια περιοχή Α0(m2) νερού με πάχος p και ταχύτητα νερού V(m/c), μπορεί να υπολογιστεί με την εξής φόρμουλα:

Pk = 0,5.c.А0 .V3

•  Η ενέργεια που μπορεί να μετατραπεί σε μηχανική είναι περιορισμένη για τουρμπίνα σε ανοιχτά νερά έως

Pм= 0,5.Cp.c.A0 .V3

όπου:

Cp είναι ο συντελεστής αποδοτικότητας, επειδή η αξία του είναι καθορισμένη ως ένα θεωρητικό μέγιστο περίπου 0,593.

Τα κύματα δεν είναι συνεχόμενη πηγή ενέργειας. Ο πίνακας δείχνει την δυνατότητα για ένα 24-ωρο.

 

 

 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας χρήσης υδροενέργειας σε μια εταιρία έχει τα εξής πλεονεκτήματαα:

 

•  Η υδροενέργεια είναι αδιάκοπα διαθέσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Η περιστροφή του νερού στην φύση και η αλληλεπίδραση μεταξύ της Σελήνης και της Γης παρέχουν συνεχόμενη κίνηση των υδάτινων μαζών. Έτσι, οι τεχνολογίες όπως οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά η διάρκεια όλου του χρόνου.

 

•  Χαμηλά λειτουργικά έξοδα

Για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτούνται καύσιμα και τα έξοδα συντήρησης είναι ελάχιστα.

 

•  Αξιοπιστία των τεχνολογιών

Οι υδροενεργειακές τεχνολογίες όπως η υδροκίνητη και η υδροηλεκτρική έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αντίθετα από τους σταθμούς παλίρροιας και κυμάτων. Υπάρχουν υδροκίνητοι σταθμοί που λειτουργούν πάνω από 50 χρόνια, γεγονός που επισημαίνει την αξιοπιστία τους.

 

•  Προσαρμοστικότητα των τεχνολογιών

Οι υδροκίνητοι σταθμοί με αντλία και μπαταρία, αντισταθμίζουν τις διαφορές στην χ ρ ή σ η κ α τ ά τ η ς διάρκει α τ η ς ημέρας και της νύχτας. Σ τ η ν διάρκει α τ η ς νύχτας, ό τ α ν υπάρχει λιγότερ η κατανάλωση στο δίκτυο, ο ηλεκτρισμός από συμβατικές πηγές χρησιμοποιείται για να γυρίσει το νερό πίσω σε δεξαμενή, και στις ώρες αιχμής 8-12 και 13-21, αφήνετε να περάσει ξανά από τις τουρμπίνες και να παράγει ηλεκτρισμό. Είναι η μόνη οικονομικά αποτελεσματική μπαταρία για μεγάλη ποσότητα ηλεκτροενέργειας.

•  Οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν 50- 55% συντελεστή χρήσιμης δράσης που τις κάνει πιο αποτελεσματικές για παραγωγή ηλεκτροενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 

•  Κινητικότητα των τεχνολογιών.

Οι υδροηλεκτρικές γεννήτριες έχουν μικρό μέγεθος και δεν χρειάζονται φράγματα και αυτό τις κάνει εύκολες για τη μεταφορά τους σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές.