ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Μέχρι στιγμής η βιομάζα είναι η πιο ευρεία χρησιμοποιημένη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας λόγω της οικονομικής και οικολογικής δυνατότητας των τεχνολογιών για την χρήση βιομάζας.

Ένα παράδειγμα:
Στην Δανία, η πόλη Holstebro χρησιμοποιεί συσκευή με ικανότητα 28-30MW. Η βιοενέργεια παρέχεται από:
· Οικιακά απόβλητα περίπου 150.000 τόνοι το χρόνο - 56%
· Άχυρο περίπου 50.000 τόνοι το χρόνο - 27%
· Απόβλητα από ξύλο (60.000 m3 το χρόνο) - 6%
· Βιοαέριο - 11%
· Σύνολο 260.000 τόνοι - 100%

Συγκριτικά, κάθε ημέρα στη Σόφια μεταφέρονται και αποβάλλονται 870 τόνοι αποβλήτων (300.000 τόνοι το χρόνο). Αυτό μπορεί να παράγει 31,5MW.

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών για τη χρήση της βιομάζας σε μια επιχείρηση, συντελεί στη:

- Μείωση των εξόδων για αποθήκευση και διευθέτηση των αποβλήτων για την κύρια δραστηριότητα.
Με την εκμετάλλευση των αποβλήτων, μειώνονται σημαντικά τα έξοδα για την αποθήκευσή τους και την διευθέτηση.

- Μείωση των εξόδων για ηλεκτρική ενέργεια και ορυκτά καύσιμα.
Ακόμα και εάν ένα μέρος των αναγκών της επιχείρησης καλύπτεται, θα υπάρχει τρόπος εξοικονόμησης και η επιχείρηση δεν θα είναι ευάλωτη στον πληθωρισμό της διεθνούς τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων.

- Αύξηση την οικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης.
Η ικανότητα να προβλεφθούν τα έξοδα για τις επόμενες περιόδους θα παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες πιστώσεις.

- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
Με την δέσμευση της έκθεσης του Κιότο, η ΕΕ και οι διάφορες χώρες μέλη, ανέπτυξαν στρατηγικές και πολιτικές για την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές και άμεση χρηματοδότηση κινήτρων για εταιρίες που καινοτομούν εισάγοντας τεχνολογίες ανανεώσιμων ενεργειών.

- Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων.
Οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών που ενσωματώνονται στην οργανική γεωργική εκμετάλλευση θα βοηθήσουν στην διαδικασία της αναερόβιας αποσύνθεσης και της παραγωγής του οργανικού αζώτου.

- Παραγωγή ενέργειας από τοπικές πηγές, μειώνοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις της τιμής της εισαγόμενης ενέργειας.