Η διαδικασία της εισαγωγής

Τα βασικά βήματα για την ενσωμάτωση της υδροενέργειας είναι:

  1. Αξιολόγηση των υδροενεργειακών δυνατοτήτων της περιοχής.
  2. Απόφαση για την τοποθεσία της εγκατάστασης.
  3. Επικοινωνία με προμηθευτές εξοπλισμών για τιμές και προσφορές
  4. Ανάλυση εκτίμησης και επιλογής του πιο κατάλληλου τύπου υδροενεργειακού εξοπλισμού και προμηθευτή βάση κόστους, ποιότητας και παραγωγικότητας.
  5. Προετοιμασία οικονομική αξιολόγησης του προγράμματος κεφάλαια κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και προβλεπόμενη επιστροφή κέρδους.
  6. Εξέταση της οικονομική κατάσταση και των πηγών χρηματοδότησης εκτίμηση του προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση ή δανεισμό από εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
  7. Υπογραφή συμβολαίου για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας, όταν αυτή υπερκαλύπτει τις ανάγκες της εταιρίας.
  8. Παραγγελία του επιλεγμένου εξοπλισμού.
  9. Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην ε γ κ α τ ά σ τ α σ η κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η υδροενεργειακού εξοπλισμού (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).
  10. Εγκατάσταση του υδροενεργειακού εξοπλισμού από εξειδικευμένη εταιρεία.  
  11. Οργάνωση εκπαίδευσης για τη λειτουργία του προσωπικού.
  12. Αρχή λειτουργίας της υδροενέργειας.

 

 

  N.B Οι συνέπειες της κατασκευής των υ δ ρ ο κ ί ν η των σταθμών είναι μη-αναστρέψιμη πλημμυρίζοντας τ ε ρ ά σ τ ι ε ς π ε ρ ι οχ έ ς και διακόπτοντας τα οικοσυστήματα της περιοχής.