Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Παθητικά ηλιακά συστήματα

Για την παθητική χρήση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση των κτιρίων, ουσιαστική σημασία έχουν η σχεδίαση και η τοποθεσία.

Όταν κατασκευάζεται ένα καινούργιο κτίριο, πρέπει να δοθεί ειδική σημασία στα εξής:

 

•  Η κατεύθυνση του κτηρίου

•  Η θερμομόνωση του κτηρίου

•  Η ποσότητα των γυάλινων επιφανειών της πρόσοψης νότος, ανατολή, δύση

•  Βεβαιότητα ότι ο ήλιος έχει άμεση πρόσβαση στο κτήριο

•  Τύπος και περιοχή του κτηρίου

 

Τα βασικά βήματα, που πρέπει να γίνουν στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για πρόσθετη θέρμανση είναι:

•  Καθορισμός της απαραίτητης ποσότητας θερμοενέργειας και της αποδοτικότητάς της σύμφωνα με το σχέδιο του κτιρίου.

•  Καθορισμός της τοποθεσίας που θα εγκατασταθούν οι συλλέκτες.

•  Επικοινωνία με τους προμηθευτές εξοπλισμών.

•  Καθορισμός του μέρους των συλλεκτών σύμφωνα με τη δυνατότητα και τη διάρκεια της ηλιοφάνειας στην περιοχή και των παραγόντων που παίζουν ρόλο στην εγκατάσταση το μέγεθος της σκεπής, ο προσανατολισμός του κτιρίου, κλπ.

•  Επικοινωνία με προμηθευτές εξοπλισμών για τιμές και προσφορές.

•  Ανάλυση προσφορών και επιλογή προμηθευτή ηλιακών συλλεκτών με βάση το κόστος, την ποιότητα και την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.

•  Προετοιμασία οικονομικής αξιολόγησης του προγράμματος κεφάλαια κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και προβλεπόμενη επιστροφή του κέρδους

•  Εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των πηγών χρηματοδότησης εκτίμηση του προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση ή δανεισμό από εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες. (βλέπε παράρτημα 6).

•  Προετοιμασία αίτησης για σχεδιασμό άδειας.

•  Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση και διατήρηση του εξοπλισμού (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).

•  Παραγγελία επιλεγμένου εξοπλισμού.

•  Οργάνωση εκπαίδευση για τη λειτουργία του προσωπικού.

•  Οργάνωση μεταφοράς του εξοπλισμού.

•  Εγκατάσταση από εξειδικευμένη εταιρεία.

•  Επιβεβαίωση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σχετικών με την εγκατάσταση.

•  Αρχή λειτουργίας των συλλεκτών.

 

 

 

Φωτοβολταικά πάνελ

 

Ο ι β α σ ι κ έ ς ε ν έ ρ γε ι ε ς π ο υ π ρ έ π ε ι ν α πραγματοποιηθούν για την εγκατάσταση φωτοηλεκτρικών κυττάρων είναι:

 

 1. Καθορισμός της ηλιακής δυνατότητας της περιοχής (γεωγραφικό πλάτος, διάρκεια ετήσιας ηλιοφάνειας).
 2. Καθορισμός τοποθεσίας όπου θα εγκατασταθούν τα φωτοηλεκτρικά κύτταρα.
 3. Επικοινωνία με προμηθευτές εξοπλισμών.
 4. Εξασφάλιση της καταλληλότητας της τοποθεσίας όπου θα γίνει η εγκατάσταση μέγεθος της σκεπής και προσανατολισμός του κτιρίου.
 5. Ανάλυση προσφορών και επιλογή προμηθευτή ηλιακών συλλεκτών με βάση το κόστος, την ποιότητα και την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού..
 6. Προετοιμασία οικονομικής αξιολόγησης του προγράμματος κεφάλαια κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και προβλεπόμενη επιστροφή των κερδών.
 7. Εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των πηγών χρηματοδότησης εκτίμηση του προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση ή δανεισμό από εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες. (βλέπε παράρτημα 6).
 8. Υπογραφή συμφωνητικού για πώληση της επιπλέον παραγόμενης ενέργειας της εταιρείας.
 9. Παραγγελία επιλεγμένου εξοπλισμού.
 10. Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση και διατήρηση του εξοπλισμού (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).
 11. Εγκατάσταση των φωτοηλεκτρικών κυττάρων από εξειδικευμένη εταιρία.

 

Η τεχνολογία των "αλλεπάλληλων κυττάρων"

Η τεχνική της εγκατάστασης της τεχνολογίας των "αλλεπάλληλων κυττάρων" είναι πανομοιότυπη με αυτή των φωτοβολταϊκών πάνελ. Η διαφορά είναι στην κατασκευή του συστήματος των σωλήνων για την μεταφορά και την αποθήκευση του παραγόμενου υδρογόνου.

 

 

 

 

N.B Γ ι α ν α καθοριστεί η πραγματική τιμή γ ι α 1 Wa t t εγκατεστημένης δύναμης, θα π ρ έ π ε ι ν α προσθέσετε στη τιμή προμήθειας και τα έξοδα π ρ ό σ θ ε τ ο υ εξοπλισμού και εγκατάστασης του συστήματος και μετά να διαιρέσετε το σύνολο με την δ ύ ν α μ η του συστήματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B Η υγιεινή και ασφάλεια είναι υ ψ ί σ τ η ς σ η μ α σ ί α ς , παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι δ ι ε ξ ά γ ο ν τ α ι τακτικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανό μ ε ν ο υ κ α ι α ξ ι ολογήσεις κινδύνου και συμμορφωθείτε με τις τεχνικές ανάγκες της εταιρίας και τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.