Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


 

Οι βασικές δραστηριότητες που πρέπει να κάνει κάποιος για την εγκατάσταση είναι:

1. Καθορισμός της ενεργειακής ζήτησης αυτό μπορεί να αξιολογηθεί από το πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου.

2. Καθορισμός των γεωθερμικών πηγών της περιοχής.

3. Γνώση του ποιος είναι ιδιοκτήτης της τοποθεσίας (ιδιωτική ή κρατική).

4. Καθορισμός της τοποθεσίας της εγκατάστασης του γεωθερμικού σταθμού.

5. Λήψη άδειας σχεδιασμού για την δημιουργία τεχνολογικών προγραμμάτων, άδεια κατασκευής, αξιολόγηση στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και άλλων προς συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.

6. Επικοινωνία με προμηθευτές εξοπλισμών για τιμές και προσφορές.

7. Ανάλυση εκτίμησης και επιλογής του πιο κατάλληλου τύπου γεωθερμικού σταθμού και προμηθευτή, βάση κόστους, ποιότητας και παραγωγικότητας.

8. Προετοιμασία οικονομικής αξιολόγησης του προγράμματος κεφάλαια κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και προβλεπόμενη επιστροφή του κέρδους.

9. Εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των πηγών χρηματοδότησης εκτίμηση του προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση ή δανεισμό από εθνικά ή Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α ή πρωτοβουλίες. (βλέπε παράρτημα 6).

10. Δημιουργία οικονομικής αξιολόγησης του προγράμματος - αξιολόγηση του υπάρχοντος κεφαλαίου, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα κέρδη και περίοδος επιστροφής της επένδυσης.

11. Οικονομική ασφάλιση του προγράμματος - αξιολόγηση του υπάρχοντος κεφαλαίου, δυνατότητα λήψης δανείου, επιδότηση από Ε υ ρ ω π α ϊ κά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α και πρωτοβουλίες (βλέπε παράρτημα 6).

12. Υπογραφή συμβολαίου για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας.

13. Παραγγελία του επιλεγμένου εξοπλισμού.

14. Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση και την διατήρηση γεωθερμικών σταθμών (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).

15. Οργάνωση εκπαίδευση για τη λειτουργία του προσωπικού.

16. Εγκατάσταση του γεωθερμικού εξοπλισμού από εξειδικευμένη εταιρεία.

17. Αρχή λειτουργίας της γεωθερμικής εγκατάστασης.

 

 

N.B

Προκειμένου να καθοριστεί η πραγματική τιμή γ ι α 1 Wa t t εγκατεστημένης δύναμης, θα π ρ έ π ε ι ν α προσθέσετε στη τιμή προμήθειας και τα έξοδα π ρ ό σ θ ε τ ο υ εξοπλισμού και εγκατάστασης του συστήματος και μετά να διαιρέσετε το σύνολο με την δ ύ ν α μ η του συστήματος.