Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Γεωργική βιομάζα και βιομάζα ξύλου

Οι βασικές δραστηριότητες που θα έπρεπε να λάβετε υπόψη για να εισάγετε τη βιομάζα στην εταιρία σας, είναι:
1. Να υπολογίσετε και να εκτιμήσετε το λειτουργικό κόστος της απαιτούμενης ποσότητας θερμότητας από συμβατικές πηγές.
2. IΕάν η βιομάζα δεν είναι προϊόν αποβλήτων, πώς μπορείτε να την προμηθευτείτε, ποια θα είναι η τιμή και από πού θα προέρχεται.
3. Επικοινωνήστε με προμηθευτές εξοπλισμού για τιμές και προσφορές.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σωστός για την χρήση του με την πηγή της βιομάζας.
5. Αναλύστε προσφορές και επιλέξτε προμηθευτή με βάση το κόστος, την ποιότητα και την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
6. Προετοιμάστε μια οικονομική αξιολόγηση του προγράμματος κεφάλαιο κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και προβλεπόμενη επιστροφή κέρδους.
7. Εξετάστε την οικονομική κατάσταση και τις πηγές χρηματοδότησης εκτίμηση προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση δανεισμού από εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες. (βλέπε παράρτημα 6).
8. Προετοιμασία αίτησης για σχεδιασμό άδειας.
9. Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση και διατήρηση του εξοπλισμού (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).
10. Παραγγελία επιλεγμένου εξοπλισμού.
11. Οργάνωση εκπαίδευσης για τη λειτουργία του προσωπικού.
12. Οργάνωση μεταφοράς της βιομάζας και των πρόσθετων υλικών.
13. Εγκατάσταση από εξειδικευμένη εταιρία.
14. Επιβεβαίωση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σχετικών με την εγκατάσταση.
15. Παραλαβή του εξοπλισμού από την εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης.
16. Αρχή λειτουργίας.

 

Βιομάζα από ζωική παραγωγή

Η κύρια τεχνολογία για την χρήση της βιομάζας από ζωική παραγωγή χρησιμοποιεί βιοαντιδραστήρες για παραγωγή βιοαερίου. Τα βασικά βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης διαδικασία είναι:
1. Εκτίμηση και καθορισμός των λειτουργικών εξόδων της απαραίτητης ποσότητας θερμοενέργειας από συμβατές πηγές.
2. Καθορισμός της διαθέσιμης βιομάζας από ζωική προέλευση για βιομάζα από ζωική παραγωγή.
3. Επικοινωνία με τους προμηθευτές εξοπλισμού για την εκτίμηση των εξόδων.
4. Καθορισμός της δυνατότητας του βιοαντιδραστήρα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της βιομάζας ζωικής προέλευσης.
5. Ανάλυση των προσφορών και επιλογή προμηθευτή με βάση το κόστος, την ποιότητα, την ποσότητα και την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
6. Προετοιμασία οικονομική αξιολόγησης του προγράμματος κεφάλαιο κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και αναμενόμενη επιστροφή κερδών.
7. Εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των πηγών χρηματοδότησης εκτίμηση προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση δανεισμού από εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες. (βλέπε παράρτημα 6).
8. Προετοιμασία αίτησης για σχεδιασμό άδειας.
9. Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση και διατήρηση του εξοπλισμού (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).
10. Παραγγελία του επιλεγμένου εξοπλισμού.
11. Οργάνωση εκπαίδευσης για τη λειτουργία του προσωπικού.
12. Οργάνωση της μεταφοράς βιομάζας και των πρόσθετων υλικών.
13. Επιβεβαίωση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σχετικών με την εγκατάσταση.
14. Παραλαβή του εξοπλισμού από την εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης.
15. Receiving of the equipment by the installation and maintenance company.
16. Αρχή λειτουργίας.

 

Livestock species
Average weight of Livestock in kilos
Biogas production of an animal in cubic meters per a day
Cattle
350-400
0.45 – 1.0
Swines
80 – 100
0.116 – 0.2
sheep
30 – 40
0.06 – 0.07
birds
1.5 – 2
0.0035 – 0.004
(at an average weight of a swine 100 kilos ,its obtain per a day of its natural manure is 0,2m3 biogas)

 

Ένα παράδειγμα:
Από μια φάρμα με 8.000 κότες, η ημερησία ποσότητα κοπριάς θα ήταν 960m3/ημέρα, ή 40m3/ώρα. Αυτό αντιστοιχεί στην παραγωγή 1920KW ενέργειας. Η ίδια φάρμα καταναλώνει 900KW ενέργειας/ημέρα. Για αυτό το λόγο η μισή ηλεκτρική ενέργεια που παράγει η φάρμα είναι απαραίτητη για τις ανάγκες τις και το υπόλοιπο μπορεί να πουληθεί στο εθνικό δίκτυο.

 

 

 

 

N.B!!!
áóöÜëåéá åßíáé
õ ø ß ó ô ç ò
ó ç ì á ó ß á ò ,
ðáñáêáëïýìå íá
äéáóöáëßóåôå üôé
ä é å î Ü ã ï í ô á é
ôáêôéêïß Ýëåã÷ïé,
óõìðåñéëáìâáíü
ì å í ï õ ê á é
áîéïëïãÞóåéò
êéíäýíïõ êáé
óõììïñöùèåßôå
ìå ôéò ôå÷íéêÝò
á í Ü ã ê å ò ô ç ò
åôáéñßáò êáé ôïí
êáôáóêåõáóôÞ
ôïõ åîïðëéóìïý

 

 

 

 

 

 

 

N.B!!!
Ôï âéïáÝñéï åßíáé
Üêñùò Üóôáôï
êáé åýöëåêôï.
Ðáñáêáëïýìå
äéáóöáëßóôå üôé
ä é å î Ü ã ï í ôáé
ôáêôéêïß Ýëåã÷ïé,
óõìðåñéëáìâáíü
ì å í ï õ
á î é ïë ï ã Þ ó å é ò
êéíäýíïõ êáé
óõììïñöùèåßôå
ìå ôéò ôå÷íéêÝò
áíÜãêåò ôçò
åôáéñßáò êáé ôïí
êáôáóêåõáóôÞ
ôïõ åîïðëéóìïý.