Развитие на фирмения мениджмънт, Политики и Системи

 

В кои области може да бъде укрепена енергийната ефективност?

Ако настоящите тенденции на консумация продължат , енергийната консумация в Европа ще се увеличи с 10% през следващите 15 години.Комисията възнамерява да обърне тази тенденция, борейки се с главните форми на енергийна загуба.

В зависимост от използваната технология, от 40% до 60% от енергията която е необходима за производство на електричество се губи в процеса на производство.

Най-накрая,значителен прогрес може да бъде направен в сектор сгради , или в къщи или в офиси. Осветлението и отоплението на сградите консумира почти около 40% от енергията , използвана в европейският съюз и може да бъде ръководено по ефективен начин.

Прилагане на съществуващи мерки и обмисляне на нови

Комисията набляга на действия за спестяване на енергия, вече поставени на Eвропейско ниво.От 20% възможни спестявания които биха могли да се направят до 2020 година. , 10% биха могли да бъдат резултат от пълното приложение на съществуващото законодателство , особено в транспортният, сектор сгради и сектор за производство на топлина.Ефективното прилагане на многогодишната енергийна програма е важно преди да се предприемат нови инициативи .Инструменти за подобряване на енергийната ефективност в Европейският съюз съществуват и трябва да бъдат използвани.

 

Другите 10% от енергийното спестяване изискват нови закони и прилагане на ново поведение от страна на всички заинтересовани тоест сред всички публични власти , индустрии и индивиди. Затова Комисията предлага практически енергийно спестяващи мерки в различни сектори за да постигне целта си за 20% през 2020.

 

Възможности дадени от “Зелената Книга” (бюлетин).

Комисията иска да финансира изследване и развитие в областта на алтернативните горива. Накрая призовава за по-добър мениджмънт на пътен и въздушен транспорт на континентално равнище за да се ограничат претоварванията и замърсяването, особено използвайки приложенията на програмата Galileo.

В сектор сгради Комисията възнамерява да окуражи индустрията и консуматорите да използват по добре енергията чрез по икономична технология и поведение. Трябва да се стимулира замяната на крушките за осветлени, бойлери и хладилници с по-добре представящи се уреди.Обаче изглежда че, стенд бай функцията на ел. уредите е значителен източник на загуба на електричество.

В индустриалният сектор Комисията подканва бизнеса да инвестира в по ефективни технологии , които да произвеждат повече с по малко енергия. Публичните власти трябва да са готови да предприемат действия ако механизмите на пазара не са достатъчни за да дадат стимул за пестене на енергия В дългосрочен план инвестирането в ефективна технология позволява на бизнеса да намали производствените разходи и да бъде по конкурентно способно . Европа може също така да засили мястото си на пазара за ефективни енергийни технологии и да поведе дебата за спестяване на енергия на глобално ниво.

Възобновима енергия: “Бялата Книга” формолира стратегия на Общността и “План за действие”.

Да получат до 2010 г. Минимум 12% от енергията от ВЕИ в ЕС.

Възобновяемите енергийни източници могат да спомогнат за намаляване на зависимостта на вноса и да се увеличи сигурността на доставка. Положителните ефекти също са предвидими по отношение на CO 2 емисиите и създаването на работа. Възобновяемите енергийни източници засега отговарят за около 6% от вътрешната брутна консумация на енергия за Съюза.Целта на съюза е да се увеличи тази фигура до 2010. Цялостната цел на проекта изисква главно влагане на усилия от Страните членки , които трябва да представят по-широка употреба на възобновяеми енергийни източници доколкото позволява потенциала им. Поставянето на цели във всяка една от страните членки би могло да окуражи усилията за да:

·   Да се употребява повече от наличния потенциал

·   Да се спомогне за по нататъшно намаляне на нивата на CO2

·   Да се намали енергийната зависимост

·   да се развие националната индустрия

Целта на тази кампания е да се поощрят високо профилните проекти в различни сектори за възобновяема енергия. Трябва да се представят няколко ключови действия по време на кампанията .

·   инсталацията на един милион фотоволтаични системи , с 500 000 за покриви и фасади за вътрешният пазар на Европейският съюз ( общ разход за инвестиция: ECU (euro) 1,5 билиона и 500 000 за експорт в частност за да се стартира децентрализирана електрификация във развиващите се страни

·   10 000 MW of large wind farms;

·   10 000 MW големи вятърни турбини;

·   10 000 MWth от инсталации за биомаса;

·   10 000MWth за инсталации за биомаса;

·   integration of renewable energies in 100 small communities, regions, conurbations, islands, etc. as a pilot scheme.

·    Интеграция на възобновяема енергия в 100 малки общности.

Реализирането на тази стратегия и план за действие установен от “Бялата Книга” ще се следва отблизо, под програмата ALTENER, за да се измери направеният процес с внедряването на възобновимите енергийни източници.

Нови мерки

 

Няколко нормативни мерки бяха приети от публикуването на белият документ и една работна група бе сформирана на Ниво Общността за да осигури по близкото сътрудничество между комисията и страните членки.

Предприетото действие на ниво Общността засяга и употребата на възобновими енергийни източници за производство на електричество , такси, енергийна ефективност и производителност и включването на други политики на Общността в области като околна среда и земеделие Политиката се разширява до страни които не са членки като развиващите се страни и страните кандидатки, началната кампания стартира през 2003.

 

Главното мото на кампанията е :

“100 общности да бъдат снабдени 100% от ВЕИ през 2003”.

Подкрепата на общността за ВЕИ чрез всичките програми и различните субсидии е оценена на 987.5 милиона евро за 1999-2003. Финансиране от частния сектор ще осигури повечето пари необходими за кампанията и целите на белият документ. Система от партньорства с публични и частни оператори бе учредена за постигането на тези цели.

 

Възобновима енергия: дела на възобновима енергия в Европейският съюз

 

“Зелената Книга” на Комисията озаглавен “към европейска стратегия за сигурност на доставката на енергия” подчерта високата енергийна зависимост на Еропа от енергия. Еуропейският съюз сега зависи от внос за д задоволи 50% енергийните си нужди.Това ще се увеличи до 70% през 2030 с увеличаваща се зависимост от петрол и газ. Тази ситуация представя много икономически, политически и рискове на околната среда. В този контекст и дори ако и конвенционалните източници и атомната енергия останат ключовите източници на енергия, европейският съюз трябва да изиграе ролята си като промотира възобновимата енергия.

 

Комуникацията оценява развитието на възобновимата енергия в европейският съюз. Тя служи на 3 цели:

 

·   да реализира осигуряване на директива 2001/77/ЕС/ под която се иска от Комисията да направи формален доклад оценяващ прогреса направен от ЕС15 към постигане на национални цели за 2010 за възобновеяеми енегийни източници

·   да оцени проспектите за постигане на целта за 12% от общата консумация на енергия да се произвежда от възобновяема енергия в ЕС 15 през 2010

·   да се сложат на преден план предложения за конкретни действия на национално и ниво на Общността за да се осигури че целите на европейският съюз ще бъдат постигнати през 2010

За да се стимулира прогреса Европейският съюз внесе законодателна рамка, с поставени две цели за ВЕ:

·   да се увеличи дела на електричество, произвеждано от възобновима енергия до 22% през 2010 за ЕС15 (сравнен с 14% през 2000)

·   да се увеличи дела на биогоривата в дийзела и петрола използван за транспорт до 5,75 през 2010( сравнен с 0,6 през 2002)

 

10-те нови членки на ЕС са задължени да реализират директива 2001/77/ЕС за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници. За да стане това са поставени показателни цели за дела на електричество от възобновима енергия във всяка нова страна членка в Присъединителният договор. Тези цели показват че събирателната цел за ЕС25 е 21%. Във връзка с тази директива всички страни членки приеха национални цели за дела на електричество от възобновяеми енергийни източници. С мерките които се взеха Комисията установи че дела на ВЕИ в ЕС 15 е на път да стане 10% през 2010.Обаче е малко трудно да се предскаже дали предприетите политики и приетите мерки в ЕС ще дадат възможност тези цели да се достигнат до 2010. Ако текущата тенденция продължи степента на консумация на електричество от ВЕИ през 2010 може да бъде екстраполирана на между 18-19%. Според доклада ситуацията е различна във различните страни членки.като цяло страните могат да бъдат разделени на три групи, с различна степен на прогрес както се отнася до ВЕ.

-   Германия, Дания, Испания и Финландия реализираха енергийна политика която трябва да им даде възможност да постигнат националните си цели

-   Австрия, Белгия, франция Ирландия Холандия,Великобритания и Швеция започнаха да приемат политики и мерки които също така ще им помогнат да постигнат националните си цели.

- Гърция и Португалия трябва да подобрят техните политики, тъй като те няма да им дадат възможност да постигнат целите си

- По отношение на различните видове източници на възобновима енергия използвани за производство на електричество, ЕС ще се концентрира на развитието на вятърната, соларна и технология от биомаса.

-   Вятърна енергия: европейската вятърна индустрия държи около 90% от световният пазар за техника.Германия, Испания и Дания само отговарят за 84% от капацитета на Европейското производство.

-   Биомаса: развитието на технологиите за биомаса е затруднено от липсата на политическа координация и недостатъчно финансиране. Само Дания, финландия, и Великобритания преживяват значителен растеж за този енергиен източник, Обаче в повечето от новите страни членки има потенциал за употребата на биомаса за генериране и на електричество и на топлина.

-    Фотоволтаично(соларно) електричество -все още е ограничено но тази енергийна форма би могла в дългосрочен план да се развие в по широка степен в ЕС при условие че благонадеждна политическа рамка се създава позволявайки на компании във фотоволтаичният сектор да направят техните инвестиции печеливши.

 

Програми за подкрепа и действия на страните членки

През последните две години страните членки реализираха нови политики в сферата на възобновимата енергия. Законовите рамки са по структурирани и финансовите условия станоха по ясни. В този аспект Общността има само ограничени средства за спонсориране на възобновими енергии. Следните действия бяха предприети:

·   Интелигентна енергия - Европейска програма (2003-2006). “Интелегентната енергия “ програма има за цел да подобри енергийната ефективност (действия по спестяване) да представи нови и възобновими енергийни източници (АлтЕнер действия), да подкрепи инициативи стимулирайки енергийните аспекти на транспорта (Steer) и да поощри възобновиамта енергия и енргийната ефективност в развиващите се страни (CооpЕner)

·   Шеста рамкова програма за изследване и техническо развитие (220-2006).Програмата се фокусира на устойчивото развитие и на икономика която се основава на знания. Тя се концентрира на 5 приоритета за изследване: изгодна доставка на възобновима енергия, широко мащабна интеграция на възобновима енергия, Еко сгради, ко-генерация и алтернативни моторни горива.

Енергийната ефективност е важна колкото и възобновимата енергия в увеличаването на сигурността на доставка на енергия инамляне на парниковте газ емисии. Политиката за възобновима енергия започна чрез поставяне на обща цел (цел за 12%).

За да се постигне тази цел от страните членки на ЕС се изисква да представят биогорива и употребата на ВЕ в отоплителните системи. Съдбата на биогоривата остава тежко зависима от освобождаването от такси. До момента 7 страни членки изцяло или частично са освободили биогоривата от такси под Европейското законодателство:Германия, Австрия, Франция, Италия, Великобритания и Швеция. Биогоривата са сравнително скъпи въпреки че допълнителните разходи които те пораждат са оправдани от ползи сред няколко сфери на политика. Трябва да се положат повече усилия за използване на ВЕ за отопление високо доминирана от употреба на традиционна биомаса (гориво, дърво), топлина произведена от соларна енергия и биогазовият сектор. Да има също подкрепящи политики за използване на дърво по ефективно и да се представя и друга форма за биомаса.

Нови инициативи за увеличени инвестиции за ВЕ

Според доклада за 2003 между 10 и 15 милиарда евро ще трябва да се инвестират всяка година за да може 12% от енергията в ЕС през 2010 да се произвежда от ВЕ. В периода на времето развитието на всеки един от източниците за възобновяема енергия е спечелил от съществено публично финансиране и рискова подкрепа от страните членки. Страните членки имат различни средства на разположение за подкрепа на източниците на ВЕ, като захранващи тарифи за електричество , зелени сертификати , механизми базирани на пазара , освобождаване от такси и т.н.

 

Допълнителното действие може да бъде разучено по следните области:

·   Установяването на нов финансов инструмент който би могъл да е настроен за да отговаря на разнообразието и спецификацията на възобновяенмите енергии и секторите за енергийна ефективност. Този инструмент трябва да поддържа първите пазарни приложения на технологии на европейски технологии и може да бъде главният компонент на приемник на текущата програма “интелигентна

·    Засилване на обществената подкрепа за изследователско и технологично развитие за ВЕТ.

 

 

Другите планирани мерки са:

·   План на Общността за биомаса за осигуряване на достатъчно доставка с биомаса чрез европейски, национален, регионален. Местен план в сферата на енергията, земеделието, отпадъците, горско стопнаство, селско развитие, и околна среда

·   развитие на ВЕ в отоплението

·   офшорна вятърна политика: Комисият ще преразгледа пречките и противоречията които могат да блокират развитието на офшорна вятърна енергия както и изискванията на околната среда които трябва да бъдат посрещнати. Също така ще подкрепи изследване и разработка за подобряване на турбинни технологии и стабилността на мрежата за да се засили внедряването на вятърната енергия с над 20%

·   електричество от соларна енергия: ЕС се нуждае от продължително целево финансиране на развитието на ВИ за да се развият повече производствените технологии които са лишени от замърсявания, като например соларно термално електричество за което някои обещаващи пилотни проекти които стартират в южна европа.

·   налагане на биогорива на пазара.