Принципи на фирмения мениджмънт при добива/производството

на енергия от ВЕИ

 

 

Роля на мениджъра при производството на енергия от ВЕИ

В съвременните условия на глобализация и изостряща се конкуренция в регионален и световен мащаб усъвършенстването на организациите в енергийния сектор като цяло и в частност на тези прилагащи производство на енергия от ВЕИ, изискват непрекъснати усилия. Без внедряване на съвременни подходи за управление на производството днес не само не може да се осъществи динамично развитие, но не е възможно да се осигури и простото оцеляване на организацията.

В този смисъл усъвършенстването на управлението следва да се разглежда като безалтернативно решение за стопанските организации в енергийния сектор.

Естествено веднага възниква въпросът как да се осъществи това усъвършенстване. Безспорно тук не бива да откриваме наново колелото (топлата вода). Световният опит показва верни посоки накъде трябва да се върви и какво е нужно да се направи. Ала самото приспособяване на този опит към конкретните условия не винаги е лесна задача. Нейното решение изисква минимум две неща. Първото е познаване на този опит, а второто е познаване на самите нас. За съжаление в немалко организации липсва както едното така и другото. Нерядко сме свидетели както на неефективно използване и разпиляване на енергийните ресурси, така и на това как значителен човешки, технически и технологичен потенциал се пилее само поради липсата на ефективно управление.

 

Главните функции на управлението при добива/производството на енергия от ВЕИ включват:

а) целеуказване и планиране, т.е предварително определяне и разработка на нужните първоначални ресурси (материални, финансови и други), както и механизмите и мероприятията за тяхното активизиране и мотивиране;

б) координиране и организиране конкретно съчетаване и балансиране на взаимодействията на производствените фактори и елементи;

в) контрол и оценка проверка и оценка на подготовката и извършването на горните дейности, както и резултатите от тяхната реализация в сравнение с предварително планираното предвид внасяне на подобрения и усъвършенствания.

 

 

Процес на осъществяване на стратегическото управление

 

Управлението на фирми прилагащи производство на енергия от ВЕИ в голяма степен от разходите за разработка и от фактора натоварване на инсталацията. Въпреки че, разходите за построяване на такъв тип инсталации могат да бъдат сравнително по-ниски от тези, необходими за построяването на инсталации, използващи изкопаеми горива, ниските производствени разходи зависят изцяло от типа на използваните технологии и горива.

Опита показа, че съществуват множество проекти за внедряване на ВЕИ в дейността на различни стопански организации, но само една малка част от тях са успешно реализирани. Защо? Защо толкова достойни идеи останаха неприложени? Има много причини и някои от тях се дължат на външни фактори, които никой от нас не може да контролира. Но също така има и редица много добри проекти, чиято успешна реализация зависи от добрия мениджмънт и откриването на оптималния начин по който да ги реализираме.

 

Превръщането на една добра идея в реализиран проект - Процеса на Разработка на Проекта.

Процеса на разработка може да се раздели на три отделни фази.

·   Приложно изследване и бизнес планиране,

·   Разработка на проекта и финансиране,

·   Реализация

 

Задълбоченото и реалистично изследване с търговска приложимост е съществена първа стъпка. И двете страни - компанията изпълнител и потенциалния инвеститор, имат нужда да се убедят, че проекта има стабилно търговско приложение и, че плана за разработка е реалистичен. Често това е един от моментите, на които много компании не отделят достатъчно внимание. Инвеститорите просто искат да инвестират в проект, който да бъде успешен, така че е важно да се разгледа целия план за разработка и да се открият всички възможни рискове. Основните акценти на този етап са:

-   оценка на потенциала на източниците на възобновяема енергия и определяне технологията, която е най-подходяща за конкретните условия;

-   определяне на най-подходящото място за монтаж на оборудването за добив на въдобновяема енергия;

-   запознаване с действащата към момента нормативна рамка;

-   анализ и оценка на реалистична пазарна информация, включително прогнозни цени на енергията;

-   финансова оценка средствата необходими за пуск и работа на инсталацията за ВЕ и сроковете на набавянето им;

-   анализ и оценка на източниците за финансиране оптимизиране на собствения потенциал, възможностите за банково кредитиране и финансиране по различни национални и европейски грантове;

-   анализ на пазара за предлагане на оборудване за възобновяеми енергийни източници, възможностите за инсталиране (в случай, че инсталацията не може да бъде инсталирана без чужда намеса) и поддръжка на инсталацията;

 

За компанията изпълнител е важно да има ясен бизнес план, който да включва външните фактори, както и пряката работа по самия проект ;

-   Кои са бизнес целите от разработката на енергийния проект?

-   Каква е бизнес и оперативната околна среда?

-   Какви външни фактори могат да повлияят върху разработката?

-   Какви са силните страни и възможностите на екипа на компанията

-   С какво компанията може да се справи сама, и в кои случаи може да се нуждае от външна помощ?

-   Очаквани темпове на възвращаемост на вложените средства

-   Оценка на риска и добавено стойност

Много от разработките включват работа с партньор, който да предостави по-голямата част от необходимите пари в наличност.

-   Какво още трябва да достави този партньор?

-   Какъв тип компания трябва да се създаде?

-   Нуждаят ли се те от привличането на експерти по въпросите на енергията и управлението, или предпочитат финансов инвеститор?

-   Каква роля ще имат банките?

-   Ще бъде ли полезно многостранното сътрудничество?

 

Подробната разработка се осъществява едва тогава, когато сме се убедили, че проекта е търговски приложим и може да бъде финансиран. Тогава могат да бъдат проведени преговорите по всички договори, могат да се одобрят цените и да се потвърди финансирането.

Едва след като са постигнати споразумения по всички подробности и договори, и след като са приключили преговорите по финансовите въпроси, може да се премине към реализацията. Лесната част!

 

В заключение можем да кажем, че сами по себе си нито един подход или техника не могат да се разглеждат като “панацея”, която ще реши автоматически проблемите ни. Само една постоянна и неотстъпна работа с тях, внедряването им във вид на цялостна система биха позволили да се създаде ситуация, при която да се мобилизира и активизира потенциала на организацията за решаване на сложните задачи на настоящето и бъдещето.