Запазване и възстановяване

на околната среда

 

 

Оценено е че световната консумация на енергия ще се повиши до 2030 и енергийното търсене в Европа се очаква да се повиши с близо 20%, доста по-ниска степен отколкото се предвижда за брутният вътрешен продукт Изгодни мерки за подобряване на енергийната ефективност останаха неизползвани. Правителствата на страните членки виждат спешната нужда за генериране на мощност без замърсители, напомняйки им постоянно че традиционните методи за производство на енергия допринасят за сериозни проблеми на околната среда. Енергийният сектор беше подсилен чрез подновителен процес, който вижда отварянето му към възобновима енергия . По-ефективни комбинирани станции с топлина и мощност биха могли да подобрят ефективността на доставка на енергия.Улавянето на въглерода и съхранението му биха могли да служат като преходна технология и ефективните мерки за сгради, превозни средства и консуматорски стоки стимулирани от базирани на пазара инструменти и регулации биха помогнали да се намали търсенето.

Средната температура на планетата се е увеличила с 0,6 градуса от краят на 19век а има и ясни показатели за промяна на климата през миналият век.

Десетилетието на 90те бе най-горещото десетилетие , което е било записано някога , докато според предвижданите отчети на междуправителственият панел на Обединените нации за климатична промяна , оцененото увеличаване на температурата до 2100 ще варира между 1,4 и 5,8 градуса.

Европейската околна среда

Европейската околна среда под проблеми и натиск , но сега за да поддържаме стандартите за живеене, ние увеличаваме тежестта като внасяме повече и повече ресурси от някъде другаде в света за да посрещнем нуждите си. На около 5 “ глобални хектара” на човек екологичният отпечатък на страните членки на Европейския съюз, се оценява площта необходима за производство на ресурсите за, които ние консумираме и за абсорбиране на отпадъците , които ние генерираме това е почти Ѕ от тази на Америка , но въпреки това пак е по-голяма от други големи икономики , в това число Япония.

Средният европейски отпечатък е също така повече от двойният съответстващ за Бразилия и Индия, както и за глобалният среден.Вече цялата глобална употреба на екологични ресурси е около 20% по-висока отколкото естествените системи на планетата могат да подновяват всяка година.Повишаване оценяването на връзките между икономическото представяне и околната среда стимулират (окуражават ) по-голямо “еко-производство” в нашата употреба на енергия и ресурси.

 

Приоритети на околната среда

За да се подкрепи съхранението и възстановяването на околната среда някои приоритети някои приоритети трябва да бъдат проследени:

-   Замърсяване на въздуха и регулиране на химикали , така че да се намали влиянието им върху здравето и върху околната среда

-    Запазването на земята като продуктивен ресурс и като материал за биоразнообразието

-   Подобрение в количеството и качеството на прясната вода

-    Осигуряване на екологични условия във океаните

-   Главното решение за тези задачи може да бъде намерено чрез увеличаване употребата на източници на възобновяема енергия , за да се заместят някои от ограничените невъзобновяеми източници които и развитите както и развиващите се икономики се конкурират да експлоатират.

 

Мерки за енергийна политика

Като цяло Европейската общност е поела няколко мерки , които могат да помогнат за интегрирането на съхранението на околната среда в енергийната политика както следва:

- Директива за големи централи за изгаряне

-Комуникации по въпроса за комбинирано производство на топлина и мощност (СОМ (97)514).

-Разпореждане с неизползван офшорен петрол и газ инсталации

-Различни програми като SAVE,ALTENER & Joule-Thermie програми и рамкови програми за изследователско и технологично развитие

-Нови законодателни мерки за таксуване на енергийни продукти , изгаряне на отпадъци и замърсяващи емисии от моторни превозни средства (“Ауто ойл” програма)

За да се изпълни всичко от горепосоченото трябва да се предприемат точните стъпки на всички нива. (местно, регионално, национално , Общността). Страните членки имат основната отговорност да действат .Регионалните и местни власти могат в замяна да играят водеща роля при запазването и възстановяването на околната среда.

Европейската Комисия идентифицира три основни цели на Енергийната политика на Общността които вземат под внимание измерението на околната среда:

-   Да поощрят енергийната ефективност (спестяване)

-   Да увеличат дела на производство и употреба на по-чисти енергийни източници

-   Да се намали влиянието на производството и употребата на енергийни източници върху околната среда

За да се постигнат тези цели, трябва да последват дейности по следните стъпки :

-   Улесняване на взаимодействието между Общността, страните членки и съответните партии

-   Представяне на специфични действия по енергийна политика

-   Осигуряване на по-добра координация с други политически мерки на Общността в енергийното поле

-   Разработка на външно измерение на енергийната политика

-   Установяване на система за мониторинг и идентифициране на индикатори за да се наблюдава прогреса в интеграцията на околната среда.

 

Стратегия

Политическите мерки за околната среда на международно равнище и в Европа са сравнително нови в сравнение е икономическите и социални политики . Въпреки това през изминалите 30 години е направен значителен прогрес в установяването на една разбираема система за регулиране на околната среда. В ЕС.ЕС направи съществена напредък в намалянето на влиянието върху околната среда на отпадъчните продукти и ще направи и по-нататъшен прогрес с наскоро приетото законодателство за земеделски отпадъци и изгарянето им. Въпреки че използването на естествени ресурси има влияние върху околната среда това прави необходимо изработването на разбираема стратегия за стабилен мениджмънт на тези ресурси и запазването на околната среда .

Според ЕС предложената стратегия е следната :

- Оценяване на политики влияещи на околната среда (околна среда, икономика енергия и т.н.) за да се определи до колко политическите избори в тези различни области са съпоставими с целта да се отдели икономическият растеж от деградацията на околната среда .

- Събиране на знания за връзките между добиване и използване на ресурси от една страна и тяхното влияние във всяка фаза на техният жизнен цикъл от друга.

- Политическа интеграция на въпросите отнасящи се за естествени ресурси

Библиография

- Европейската околна среда и Поглед върху нея (перспектива, становище) 2005, Агенция за европейска околна среда ,2005

-Интегриране на околната среда в енергийната политика на Общността http://europa eu.int.

- Национален център за околна среда и устойчево развитие http://www.ekpaa.gr