Добри практики

Производство на ел. енергия от съоръ-женията за питейна вода в планинските райони на Франция.

Резюме
Възможно ли е използването на системите за питейна вода в планинските райони за производство на ел. енергия.? За да бъде намерен отговор на този въпрос през 1999 г. в четири европейски страни (Франция, Швейцария, Португалия и Австрия) стартира програма за изследване и анализ на условията за реализация -осъществяване на такова начинание. Този проект дава възможност за разработването на софтуеър за техничека и икономическа оценка, който да измери/определи потенциала и възможността за инсталиране на турбина за производство на ел ненергия към съоръженията за питейна вода (или на изхода на пречиствателните станции).

Въведение
От началото на индустриалната революция използватето на силата на водата за производство на ел. енергия е основен двигател на индустриалното и икономическо развитие в алпийските райони. През последните десетилетия в следствие на негативното влияние на ВЕЦ върху околната среда и естествения ландшафт е налице тенденция на намаляване изграждането на този тип съоръжения. Въпреки това водната енергетика, която е едновременно екологично чиста и възобновяема, все още има значителен потенциал за развитие, но под друга форма. Една от основните възможности за това е експлоатирането на съществуващите или предстоящите да бъдат изградени водни мрежи (течаща вода, отпадни води, напоителни съоръжения).

Цели
Целта на проекта е насочена към популяризирането и извеждането на преден план на потенциала за производство на ел. енергия от съоръжения за пренос на течаща вода или на изхода на пречиствателните станции в планинските райони. Това включва разработването и разпространяването на методика за технически и икономически анализ и оценка на потенциала на хидроенергетиката в конкретен регион и възможностите за инсталиране на турбина на производстно на ел. енергия от водопреносната мрежа (или на изхода на съоръжения за преработка на отпадни води).

Процеса на разработка
Общото между четирите региона участващи в проекта е, че те вече имат изградени системи за производство на ел енергия към водопреносната мрежа, станциите за преработка на отпадни води или към напоителните съоръжения. Тези региони са:
Франция: област Rhone-Alpes
Австрия: област Styria
Португалия: област Madeira
Швейцария: кантон Geneva

Изследванията проведени по Европейската програма Thermie в област Rhфne-Alpes през този период могат да бъдат обособени в следните фази:
І-ва фаза: Изследване и анализ на връзките и зависимостите при производство на ел. енергия от водопреносната мрежа или на изхода на съоръженията за преработка на отпадни води в различните региони (Madeira, Styrian Region (Austria), Canton of Geneva, Rhфne-Alpes Region).
ІІ-ра фаза: Разработване на методология за бърза техническа и икономическа оценка на потенциала и възможностите за производство на ел. енергия от водопреносната мрежа или на изхода на съоръженията за преработка на отпадчни води въз основа на анализите от първа фаза
ІІІ-та фаза: Тестване на разработената методология със заинтересовани представители от областите Rhфne-Alpes и Styria. В двете области са проведени общо 25 теста, въз основа на които методологията е оптимизирана, като наред с това участниците в тях получават реална представа за собствените си възможности за производство на ел. енергия от течащи води.

Източници на финансиране и партньори
Общ бюджет: 182 000 euro; финансиране от област Rhфne-Alpes: 39 000 euro; финансиране от ЕС: 137 000 euro.
Партньорството включва ЕС (в лицето на програма Thermie); Регионална агенция за Енергетика и околна среда Rhфne-Alpes: Rhфnalpйnergie-Environnement (Франция) основен представител; Областния съвет на Rhфne-Alpes; Регионална Агенция за енергетика Styria: LandesEnergieVerein (Австрия); Регионална Агенция за енергетика Madeira (Португалия); Регионална сляжба за енергетика Geneva (Швейцария).

Резултати
В рамките на 5 години са проведени 40 приложни изследвания. Потенциала на оценените ресурси възлиза на 1.5 MW (ВЕИ). По настоящем, в резултат от изследванията по проекта, в област Rhфne-Alpes има инсталирани 3 малки турбини с капацитет от 50 kW.
Въз основа на резултатите от проекта специалистите в областта на микрохидравликата могат да разширят дейността си влючвайки в нея нови технически похвати при изграждането на системи за производство на ел. енергия от течаща вода.
Основните предимства на тази технология са, че тя няма никакво негативно въздействие върху околната среда (използва съществуващи водопреносни съоръжения), ниски експлоатационни разходи (поради същата причина) и използва един напълно възобновяем енергиен източник.

Изводи
Положителните аспекти от реализацията на проекта са в разработването на сложен и прецизен метод за оценка на потенциала на водните енергийни източници. Затруднения са срещнати най-вече при откриването и подбора на подходящите за изследване обекти.
Реализацията на такъв тип проекти (производство на ел. енергия от течащи води) е възможна най-вече в планинските райони, но може да намери приложение и навсякъде другаде (доколкото могат да бъдат използвани и съоръженията за пречистване на отпадни води, както и напоителните съоръжения)