Добри практики

SOLAR ENERGY ECHIROLLES
Installations on buildings (France)

От лятото на 1999 г. в община Echirolles (Isиre) действа най-голямата инсталация за добив на термална и фотоволтаична слънчева енергия във Франция. Ключовите фактори за успеха на начинанието са техническа благонадежност, икономичнеска рентабилност и естетическа издържаност.

ГРАДЪТ
Разположен в сърцето на Алпите, недалеч от пътя Лион-Марсилия, Echirolles е дом на Музея на вискозата (Viscose Museum), историята на изкуствената коприна и домакин на фестивала “Месец на графичния дизайн”.

Климатични данни:
Годишно слънце греене: 820 kWh/mІ/year

ВЪВЕДЕНИЕ
Енергийната политика на Echirolle:
Това предопределя и избора на слънчевата енергия като източник за отопление на обновения през 1989 година плувен комплекс (изграден е неостъклен/неотражаващ термален слънчев колектор с площ 600mІ). Тези подобрения водят до спестяване на 3,000 MWh годишни разходи за газ, които се равняват на 230 TOE. Наред с това общината поддържа дългосрочно сътрудничество с Grenoble Urban Heating Company. 50% от домакинствата в града са свързани към градската отоплителна мрежа, вкючваща бойлери добиващи енергия от комуналните твърди отпадъци, отпадъци от животновъдството, дърбодобива/ дървопреработката и индустрията в района. През 1994 г. в града стартира програма “Обществено и социално развитие” за благоустрояване на населените места в окръг Surieux. \
Една от целите на програмата е експериментално инсталиране на термални и фотоволтаични слънчеви съоръжения на покривите на обществени сгради които вече са свързани с градската отоплителна мрежа.

Енергийната политика на OPAC 38:
Службата за обществено жилищно строителство в департамент Isиre - OPAC 38 управлява/контролира жилищното строителство в региона, което включва над 20,000 обществени жилищни сгради. Основната му задача е да следи за оптимизирането комбинацията “наем + удобство/полезност” и контрола върху нея. За постигането на тази цел OPAC 38 търси нови източници и средства за финансиране (PALULOS инициативи за подобряване състоянието на общинските/обществените жилища; финансиране от местни и европейски източници), които да покрият разходите за СМР дейностите на сградите включени в плана за благоустройство. Предприетите действия за енергийно управление и използване на ВЕИ са примери за такива дейности и са в основата на енергийната политика на OPAC 38. Ето защо, в подкрепа на решението на градския съвет за благоустрояване на региона, Службата за обществено жилищно строителство предприема действия за преустрояване на 505 жилища в ж.к. Surieux прилагайки нестандартни енергийни решения, като наред с това демонстрира възможностите за използване на алтернативна енергия в общественото жилищно строителство.

ОПИТА НА ECHIROLLES
през 1998 г. общинските служби стартират мащабна програма за контрол на енерго потреблението.. Инсталацията за добив на слънчева енергия включва изграждането на 705 mІ слънчеви термо колектори в рамките на спогодбата Guarantee of Solar Results (GSR), обезпечаващи потреблението на топла вода на 505 жилища, както и монтирането на 95 mІ фотоволтаични панели (с капацитет 10 kWc свързани към мрежата). Ел. енергията произведена от фотоволтаичните панели се използва за осветление на общите части и захранване на вентилационната система в сграда със 122 жилища.

За да се осигури достатъчно пронстранство за монтиране на съоръженията и едновременно с това да се осигури най-добрата им ориентация (45° на юг) се налага на три от сградите да бъдат изграждни допълнителни покривни конструкции, където да бъдат монтирани слънчевите колектори. Мултикристалните фотоволтаични панели заемат горната част от южния скат на покривите на сградите. На практика те се използват и като строителен материал, тъй като осигуряват топлоизолация на сградата. Съоръженията са готови през Юли.1999.

Наблюденията показват, че за периода 1999 2000, дела на топлата вода произведена от инсталациите за термална слънчева енергия достига 44% от общото потребление на топла вода. Тези показатели са с 35% по-високи от очакваните. На практика произведената ел. енергия е 400,000 kWh при прогнозирани в GSR по-малко от 300,000 kWh.

Обнадеждаващи са и резултатите от наблюденията на съоръженията за фотоволтаична енергия. За същия период са произведени 6,581 kWh.

Като цяло това е довело до намаляване на вредните емисии на година както следва: CO2 - 130 T, SO2 470 kg и Nox 300 kg.

Общите разходи за реализация на програмата възлизат на 1.83 million €, от които 1.07 million € са пряко свързани със съоръженията за добив на слънчева енергия. Субсидиите по проекта покриват 50% от преките разходи за съоръженията (т.е 533,570 €) и са разпределени както следва:
- Европейски съюз: 259,000 € (Програма Thermie)
- Rhфne-Alpes Region: 244,000 Ђ
- Isиre Department: 30,490 Ђ
Останалите разходи се покриват със собствени средства и финансиране по инициативата PALULOS. От социална гледна точка, цялостния ефект по програмата е довел до намаляване на разходите на домакинство с 95 € на година.

ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВИ
Сътрудничеството между партньори на различно ниво (OPAC 38, наемателите, общината, органите на местната и централната власт и ЕС) дава възможност за разработването и реализацията на един амбициозен и иновативен проект за постигане на контрол върху енергийните разходи посредством интегрирането на ВЕИ технологии в сградите. Създавайки един непрекъснат процес на производство на слънчева енергия, реализацията на проекта допринася и за повишаване ефективността на местната отоплителна мрежа. Като основни фактори за успеха на начинанието можем да отличим:
- внедряването/използването на висококачествено оборудване и участитето на квалифицирани специалисти при реализацията на проекта;
- споразумението за Guarantee of Solar Results (GSR) и произтичащото от него последващо на блюдение на работата на съоръженията значително улесняват финансирането на проекта посредством субсидии от трети страни и подкрепят избора на OPAC 38 за използване на слънчевата енергия.

Реализацията на проекта също така показва, че съчетаването на традиционните със енергоспестяващите средства може да бъде успешно използвано както в програми за благоустрояване и рехабилитация, така и при проектирането на нови жилищни райони.

От 2001 ръководството на OPAC 38 взема решение за по-широко използване на ВЕИ технологиите. Въз основа на натрупания вече опит се счита, че тази политика ще има значително позитивно въздействие както в социален, така и в екологичен аспект. Като резултат от контрола на енергийните разходи в дългосрочен период се очаква и откриването на немалко нови работни места в региона. Възобновяемите енергийни източници (слънцето и отпадъците от дърводобива и дървопреработката) са част многобройните настоящи и бъдещи проекти на OPAC 38.

За повече информация
OPAC 38 Echirolles Town Hall
Michel Gibert Directeur du service urbain
47, av. Marie Reynoard M. Gery
F 38035 Grenoble Cedex 2 1,
pl. de la Libйration
Tel.: +33 4.76.20.51.40 F 38130 Echirolles
Mail: mgibert@opac38.fr
Tel.: +33 4.76.20.63.00