Добри практики

ERDING (Германия)
Геотермалната енергия заема второстепенно място сред останалите видове ВЕИ. Съществуват два източника на геотермална енергия: радиоактивното разлагане, което води до отделяне на топлина по земната повърхност и акумулираната слънчева радиация в повърхностните слоеве на земната кора. Поради тази причина на много места по света има ресурси от геотермалната енергия, които са независими от сезонните колебания на климата, а в някои региони потенциала им е дори значителен. Пример за такава концентрация на геогермална енергия е град Erding в Бавария, в който вода добита от 2000 m дълбочина се използва както за отопление, така и като материал. За целта е изградена централизирана-отоплителна система за няколко жилищни комплекса, като същевременно топлата вода се използва за лечебни цели в местните минерални бани.

ГРАДЪТ
Erding е общински център разположен на около 36 km северно от Мюнхен и съвсем близо до новото летище Franz Josef Strauss. Erding е основан през 1314 г., но още през ІХ век на мястото където днес е разположен града е имало кралско имение. Географското разположение на града благоприятства развитието на хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, но наред с тях в Erding благоприятна почва за развитие са намерили и машиностроителни компании и фирми за производство на осветителни тела.
Климатични показатели:
Средна годишна температура: 11.8 °C.

ИЗЛОЖЕНИЕ
През 1983 г. в резултат на неуспешни петролни сондажи в Erding е добита вода с температура около 65°C. Дълбочината на сондажа е 2,350 m, което дава основание да се счита, че водата извира от горния карстов слой на Южногерманския басейн образуван юрския период. Допълнителните тестове на водата показват високи нива на химични съставки съответстващи тези на минералните извори в Баварската област Bдderdreieck [“Spa Triangle”].
В началото на 90-те години на миналия век в Erding започва изграждането на жилищен комплекс от 2,000 жилища (предназначени за около 5,000 души) в радиус един километър около извора. На около 500 m от извора се намират градската болница (с консумация на топлинна енергия 2.2 MW) и редица обществени сгради, които формират ядрото на енергийните консуматори около извора. Първоначалните проучвания показват, че изграждането на традиционна централизирана отоплителна мрежа за тези сгради би било неефективно главно поради високите нива на енергийна консумация през зимата и ниската полезност на такъв тип съоръжения през летните месеци. Като алтернатива за използването на част от капацитета на топлите извори местните власти виждат изграждането на минерални бани.

ОПИТА НА ERDING
За разработнането на термалните извори и максимално използване геотермалния им енергиен потенциал градския съвет на Erding основава “Асоциация за геотермална енергия гр. Erding” (Zweckverband fьr Geowдrme Erding). Основната задача на тази асоциация се състои в координиране на популяризиране на дейностите по експлоатацията на геотермалните ресурси. Наред с това Асоциацията за геотермална енергия гр. Erding отговаря и за подбора на изпълнителите на проектите за изграждане на локална отоплителна мрежа и минерални бани. Избраните организации са Saarberg-Fernwдrme GmbH и Wund group Friedrichshafen.

Геотермален капацитет/потенциал
Основният извор “Ardeoquelle” има дебит 55 литра/сек или 540,000 mі/годишно равни на 28,000 MWh. За сравнение разходите необходими за производството на такова количество топлинна енергия се равняват на 3 милиона литра петрол.
Водата се добива посредством помпи разположени на дълбочина 230 метра. На повърхността тя се филтрира, след което намира различно приложение.

Различните сфери на приложение на горещите извори
В най-добрия случай, водата добивана от Ardeoquelle може да намери четири различни области на приложение:
· за квартално отопление
· за обезпечаване нуждите от топла вода
· за питейна вода
· за медицинки цели (поради високите нива на химични съставки)

Термалните извори за локално отопление
Строителството на Геотермалната топлоцентрала “Geo-Heating Plant” в гр. Erding започва през октомври 1996 г. Тя е завършена до края на 1997 г., а официалното откриване е на 25.03.1998 г. Общия капацитет на централата е 18 MW, които включват пряк/постоянен топлообменен агрегат с капацитет 2 MW, абсорбционна помпа с капацитет около 7 MW и два парни котела с капацитет 5 MW всеки. Дължината на цялата локална отоплителна мрежа е приблизително 15 километра. Преминавайки през всяко едно от съоръженията температурата на водата от горещия кладенец се понижава от 65°C до 20°C, като същевременно водата циркулираща в отоплителната мрежа достига до 100°C. Завръщайки се обратно в топлоцентралата водата е с температура 45°C.
Термалните извори за питейни нужди.
След като енергийния потенциал на термалните води се използва за отопление, питейните им качества остават непроменени. Но преди да бъде включена във ВиК мрежата на града и да бъде използвана за пиене водата от терчмалния извор преминава през дегазификационен резервоар, където се отделят част от метановите и съставки. След това водата преминава през две фази на обработка/обогатяване с озон и биологичен филтър. Така пречистената вода се излива под налягане в открит резервоар, при което се отделят разтворените в нея газове, след което тя се обогатява отново и едва тогава бива включена във ВиК мрежата.

Финансиране
През 1990 г. “Асоциация за геотермална енергия гр. Erding” купува правата за разработване/експлоатация на геотермалните води в Erding. Част от плановете за развитие включват и създаването на балнеолечебна зона (в т.ч. построяването на хотел, спа център, медицински, терапевтичен и рехабилитационен център). Цената на инвестиционния проект възлиза на 15 милиона евро, като тази сума не включва изгграждането на балнеолечебната зона. Финансирането на проекта е подпомогнато със субсидии от различни източници, в т.ч.:
- Проучвателните дейности за анализ и оценка на потенциала на геотелмалния извор първоначално са подпомогнати финансово от местните власти в област Бавария. В последствие те отпускат допълнителна субсидия в размер на € 204,000 (50% от необходимите средства) за ремонт и закупуване на оборудване с цел привеждане на сондата в готовност за експлоатация.
- Допълнително като част от програма “Ефективност в производството и потреблението на енергия” област Бавария предоставя субсидия в размер на 3.39 милиона евро.
- През 1992 г. ЕС финансира закупуването на абсорбционната помпа със сумата от €920,000, а през 1996 г. са отпуснати допълнително € 300,000 за изграждането на пречиствателните съоръжения.

ОЦЕНКА И ПЕРЕСПЕКТИВИ
Като резултат от реализациата на проекта 50% от енергията необходима за отопление на гр. Erding се произвежда от екологично чистите и възобнояеми геотермални източници. Останалите 50% се произвеждат от приизгарянето на природен газ и нафта. Това води до намаляване на вредните емисии както следва:
CO2: ca. 70% (7,000 t/a) Nox: ca. 70% (5,600 kg/a)
SO2: ca. 87% (5,700 kg/a) Dust: ca. 80% (150 kg/a)