•  Технологии за използване на водна енергия

•  Видове технологии

 

При водонапорните централи( ВЕЦ) се използва кинетичната енергия на водата, за сметка на изкуствено създадения воден пад (язовирна стена). Това е една високо екстензивна хидротехнология, която не включва пълноценно ползването на всички природни свойства на водата.

Хидрокинетични централи( ХКЦ) - те превръщат кинетичната енергия, съдържаща се в течащата вода (реки), в електрическа енергия чрез използване на хидравлични турбини и електрически генератори. Енергийния потенциал на потока е функция на количеството вода и нейната скорост.

При съвременните имплозивни технологии ефективността на хидрокинетичните електроцентрали (ХКЦ) може да стане по-висока от тази на ВЕЦ.

Хидроенергийният потенциал на едно речно течение не зависи от броя и завиряването на язовирите по него, а от дебита и денивелацията на реката. Само движеща се вода може да върти турбините във ВЕЦ. Заприщването и спирането на водата и последващото й пускане към турбините по изкуствени деривации, тръби и други съоръжения може да се избегне. Това става чрез преобразуватели на кинетичната енергия на свободното водно течение (например напълно потопени турбини), които се монтират направо в реките. А това има поне два положителни ефекти: първо е значително по-евтино и второ - напълно природо-съобразно.

Съществена принципна разлика между ВЕЦ и хидрокинетичните елекцентрали е, че турбините във ВЕЦ използват ЕДНОКРАТНО постъпващата вода с висока енергийна плътност, в резултат на изкуствено създадения воден напор, а предлаганите технологии за ХКЦ използват МНОГОКРАТНО безнапорно течащата вода с естествено ниска енергийна плътност.

Технологии за извличане на енергията от морските вълни

Два са основните подхода при строителството на електроцентрали на морските вълни. Единият е чрез изграждане на брегови електростанции, оползотворяващи енергията на прибойните вълни и другият е офшорни електроцентрали изцяло или полупотопени в морето, най-често в близост до брега. Не може да се каже еднозначно кой подход е по-изгоден, защото много зависи от избора на конкретно място на брега или вътре в морето.

Всеки от разгледаните подходи се реализира чрез различни технически средства. Досега са използвани двадесетина технологии за двата подхода, както и комбинации между тях. Бреговите морски електроцентрали най-често използават водни камери или пропелерни-импелерни турбини по технологията на Чапман.

Освен турбините, в разгледаните две брегови технологии, се прилагат и хидравлични помпи, най-често възвратно постъпателни. Те са типични за офшорните вълнови електростанции.

•  Мога ли да приложа тази технология в моето предприятие?

Помислете върху следните въпроси.

Близо до Вашата собственост има ли постоянно течаща река?

Липсва ли връзка между това място и националната ел. Мрежа? Изолирано ли е ?

Имате ли нужда от ел. енергия за това място?

Имате ли достатъчно финансови средства или възможност за дългосрочен кредит?

Ако това е така, то микро хидроенергийна система (между 5 kW и 100 kW ) е добро решение за Вашите ел нужди.

Коя технология да изберете – ВЕЦ или Хидро-Кинетична Централа?

Експлоатацията на хидрокинетичните електроцентрали като естествено следствие на липсата на грижа за хидротехнически съоръжения (язовирна стена, тръби, клапи), има неголеми текущи оперативни разходи в сравнение с ВЕЦ. Така ежегодните експлоатационни разходи са сравнително ниски, а от там и производствената цена на енергията. При това тук изобщо не се отчитат евентуалните по-малки инвестиции на единица мощност и средствата, които бихте разходвали за компенсиране (доколкото и ако е възможно) уврежданията на околната среда от ВЕЦ.

NB !!! Водонапорните ВЕЦ се използват под 20% годишно, с цел запазване на водният ресурс. А експлоатацията на хидрокинетични инсталации безпроблемно достига 4-5 пъти по-голяма годишна натовареност, което води до значително намаление на себестойността на произведената енергия.