•  Геотермална енергия

•  Технологии за използване на геотермална енергия

•  Видове технологии

Геотермална енергия е топлината съдържаща се в разтопеното земно ядро. Извличането и на повърхността на земята може да стане чрез термални води, чрез вулкани или чрез принудително вкарване и загряване на вода в нагорещени скални маси.

Ресурсите на геотермална вода могат да бъдат класифицирани според своята температура и област на приложение, както следва:

•  Ниско потенциални източници на геотермална вода - ( с температура от 10°С до 100°С ) -използват се за отопление, оранжерийно производство, индустриални процеси и за бално-лечебни процедури. Приложима навсякъде технология са земно свързаните термопомпи, които използват подпочвени води с малка дълбочина.

Земносвързаните термопомпени инсталации не произвеждат топлина. Благодарение на обратния хладилен процес термопомпата, задвижвана от електродвигател, отнема подпочвена топлина (или топлината на подпочвената вода или на тази във водоем) с по-ниска температура и я пренася в друг обем, като я отделя при значително по-висока температура. Това е противоестествено на природните закони и не може да стане напълно даром. Цената е разходът на електроенергия за задвижване на помпа, която да “премести” подземната топлина. Средно разходът на електроенергия за помпите, спрямо получаваната полезна топлина, е 1 към 4.8, което означава, че ако консумираната мощност е 1 киловат, то отоплителната мощност е 4.8 киловата.

Ако температурата на подпочвената вода е 12 0 С и след преминаване през термопомпената уредба се инжектира обратно в почвата с температура 2 0 С, то всеки преминал кубичен метър вода през системата ще отдаде полезна енергия около 12 kWh. Ако помпа с дебит 10 литра в секунда работи само десет минути, то тя ще изпомпа в системата 6 m 3 вода, което означава, че ще се пренесат около 46 kWh топлинна енергия, което е равностойно на топлиннен генератор (примерно електрически бойлер) с мощност около 270 kW, при което електрическата мощност, необходима за работа на инсталацията ще бъде под 60 kW. В този пример за един час ще разходват до 60 kWh електричество, а ще се получи около 270 kWh топлинна енергия.

Описаният технологичен процес в примера използва, така наречената, термопомпена система "вода-вода". Тя е една от най-икономичните системи за отопление (съответно за охлаждане през лятото). такава система е още по-ефективна, когато електричеството, необходимо за помпите, се добива за сметка на слънцето, чрез фотоволтаици, или чрез вятърни генератори.

•  Геотермална вода със "средна температура" - към този клас се причисляват находищата на подпочвени води под налягане с температура между 90°С - 180°С. Могат да се използват за производството на електрическа енергия, чрез пряко освобождаване на пара, която да задвижи турбина или ако температурата е под 140°С се използва тъй наречената бивалентна схема с вторичен органичен флуид.

•  Геотермална вода с "висока температура" - в този случай се използват находища на суха или наситена пара с температура между 200°С до 350°С за производство на електрическа енергия

•  Мога ли да използвам геотермална енергия в моето предприятие?

Технологията земносвързани термопомпени инсталации е приложима навсякъде. Оползотворяването на останалите геотермални източници не е индивидуален проект за МСП. То може да се осъществи само в съструдничество с местните власти. Затова преди да стартирате такъв проект си отговорете на следните въпроси:

В района на МСП има ли налични геотермални ресурси – пара или вода със “средна” или “висока” температура?

Има ли възможности за финансиране на проекта от местни или международни източници?

Има ли регионална стратегия за развитие на възобновими енергийни ресурси?

Ако отговорите Ви са положителни то изграждането на геотермални системи ще бъде технически, финансово и природно осъществимо.