•  Технологии за използване на биомаса

•  Видове технологии

Биомасата е първичен енергиен източник от растителен или животински произход - селскостопански култури и отпадъци, дървесни отпадъчни продукти, естествен тор, остатъчни хранителни продукти, твърди битови отпадъци и др.

За получаване на енергия се използват три основни технологии: пресоване на биомаса за директно изгаряне, екстракция на растителни масла за биодизел, получаване на биогаз чрез термохимични методи и биологично преобразуване , извличане на водород от биомаса - микробни горивни клетки и др. Технологиите, използващи газификация и пиролиза, включват междинни термохимични процеси и могат да използват газови турбини, комбинирани цикли и горивни елементи за производство на електроенергия.

Ресурсите на биомасата, както и тяхното усвояване са свързани с топографията и физическата география на региона.

Използването на биологичните и растителните отпадъци е познато от древността. Но при ферментацията им, особено при тази на животинския тор се отделя голямо количество метан, който е основния газ причиняващ парниковия ефект. В това отношение неговото действие е над 30 пъти по-вредно от това на въглеродния двуокис.

Затова предотвратяването на метаноотделянето е основна причина за поощряване на неговото събиране и изгаряне. Икономически ефективно това става най-добре в херметизирани ферментатори, където отпадъчна растителна и животинска биомаса в контролиран технологичен режим, отделя биогаз, чиято основна сътавка е метана.

 
 

•  Биомаса в моето предприятие?

Отговор на този въпрос може да дадете, като си отговорите на следните въпроси:

Остават ли дървесни или земеделски отпадъци от дейности във Вашето предприятие?

Имате ли възможността да купите тази суровина от съседни предприятия?

Високи ли са разходите за отопление във Вашето предприятие?

Ако отговорите са положителни, тогава биомасата е подходящо и приложимо енергийно решение

Следващите насоки ще Ви помогнат да определите коя технология да внедрите в предприятието:

Според вида на достъпната биомаса

Ако разполагате с биомаса от растителен произход – селскостопански отпадъци (слама, стебла и др.) и дървесни отпадъчни продукти, най-подходящата технология за Вас е пресоване на биомаса ( до екобрикети или пилети) за директно изгаряне . А ако разполагате с маслодайни култури като слънчоглед, рапица и др. Ви препоръчваме технологията екстракция на растителни масла за производството на Био-Етанол или Биодизел.

Ако разполагате с биомаса от животински произход – биореактор за производство на биогаз или извличане на водород чрез микробни горивни клетки . Биогазът е основно газ, използван за гориво, получен от животинска тор както и от всякакъв вид органични отпадъци.