•  Финансова оценка - вятърна енергия

С развитието на ветроенергийните технологии, себестойността на произведената енергия падна драстично – 5 пъти за последните 25 години. Вече се продават единични турбини с мощност от 4500 до 6000 kW .

При подходящ избор на място за монтиране на ветровият генератор (съобразено с топографските особености) тази технология конкурира традиционните горива.

Каква е себестойността на 1 kW / h ел. енергия произведена от ветрогенератор?

Капиталовите разходи за изграждане на ветроенергийна станция зависят от размера на ветрогенератора, близостта на консуматорите или енергийната мрежа, брой на обучения персонал и т.н.

Оперативните разходи зависят в най-голяма степен от мащаба на изградената станция – индивидуален ветрогенератор или вятърна ферма.

Себестойността на произведената ел. енергия зависи както от размера на капиталовите и оперативните разходи, така и от местоположението на изградената станция.

Пример : При 6 м/с средногодишна скорост на вятъра себестойността на 1 kW / h от големи генератори над 2000 kW е 0.07 евро.

Колко електричество произвежда един ветрогенератор?

Един ветрогенератор с мощност 550 kW на подходящо място (средногодишна скорост на вятъра 6,3 м/с) произвежда 770 000 kW / h ел. енергия годишно. Това означава, че производителността на ветрогенератора е 16%.

За да определите себестойността на 1 kW / h ел. енергия може да използвате следната формула:

P = ( I / n + r + C )/ E

P Себестойност на 1 kW / h ел. енергия

I Капиталови разходи (цена на инвестицията)

n Амортизационен срок

r Годишна лихва

C Оперативни разходи

E Количество ел. енергия произведено през годината в kW / h