•  Финансова оценка - водна енергия

До преди 10 години технологиите за оползотворяване на водната енергия, бяха достъпни само за правителствата, големите компании и консорциуми. Причина за това бяха високите капиталови разходи, които бяха необходими за изграждането на ВЕЦ, ХКЦ и т.н. С напредване на технологиите стана възможно изграждането на микро ВЕЦ и микро ХКЦ, които да удовлетворяват нуждите на малка общност, а дори и на едно домакинство. Капиталовите разходи за изграждането на тези микро ВЕЦ и микро ХКЦ са все още високи, но вече съществуват необходимите фондове за финансиране на подобни проекти, което ги прави все по-желана инвестиция.

 

При типичните проекти за изграждане на ВЕЦ основния разход са строителните работи по изграждане на язовирната стена – 3-до 5 години. Възвръщането на инвестицията не започва с инсталиране на оборудването, а минимум 2 год. по- късно ( след запълване на завирения обем на 80%) . Разходите за поддръжка са минимални, но използваемостта на мощностите не надхвърля 25% заради противоречивите изисквания:

•  опазване на водния ресурс за напояване – при евентуално засушаване;

•  поддръжка на свободен обем в язовира -20% до 30% – за избягване на наводнения по долното течение при проливни валежи.

За да определите себестойността на 1 kW / h ел. енергия може да използвате следната формула:

P = ( I / n + r + C )/ E

P Себестойност на 1 kW / h ел. енергия

I Капиталови разходи (цена на инвестицията)

n Амортизационен срок

r Годишна лихва

C Оперативни разходи

E Количество ел. енергия произведено през годината в kW / h