•  Финансова оценка - Биомаса

Основният фактор, който влияе върху рентабилността на проект за използване на биомаса е близостта на източник на суровина.

Влияние още оказват съществуващата инфраструктура, наличие на консуматори в близост до инсталацията.

Капиталовите разходи (цена на инвестицията) за изграждане на инсталация за оползотворяване на биомаса варира в зависимост от вида на инсталацията, размера, местни ограничения за емисии на вредни газове в атмосферата, доставчика на оборудването, лихвени проценти по заемите, брой на обученият персонал и т.н.

Оперативните разходи също варират в зависимост от цената на биомасата, цената на транспорта и т.н.

Съвети:

•  Трябва ли да се плащат според местните закони такси за парникови газ емисии? (Намример във Великобритания има данък за климатични промени . )

•  Има ли преки или косвени субсидии според местните закони при използване на възобновими енергийни източници?

•  Възможно ли е да се продава излишъка на електричество и топлинна енергия (надвишаващи нуждите на компанията)? От това ще зависи избраната технология.

•  Имате ли достатъчно финансиране или можете ли да получите дългосрочни кредити на префернциални условия?

•  Съществуват ли субсидии и други форми на финансиране, което се отпускат безвъзмездно и можете ли да създадете партньорство за да ги получите?

•  Можете ли да участвате в търговията със Зелени Сертификати?