•  Най-често задавани въпроси

 

Какво е биомаса?

Биомасата е научен термин за жива субстанция, използвана също за продукти извлечени от живи организми. Биомасата използвана за производство на топлина и електричество произлиза от наскоро пораснали растения и отпадъци от животновъдството, и включва земеделски и горски отпадъци, енергийни посеви, биоразграждащи се компоненти от общински и бизнес отпадъци.

Биомасата може да се използва като гориво за да осигури топлина, електричество или гориво за транспорт. Въпреки че биомасата освобождава CO 2 , когато се изгаря тя се различава от изкопаемите горива по това че CO 2 , e бил наскоро абсорбиран от атмосферата при растежа на растенията.

Какво означава биоенергия?

Енергия от биомаса или биоенергия, включва всяко твърдо, течно или газообразно гориво, електрична мощност и топлина извлечена от органична материя. Поради голямото разнообразие от потенциални захранващи суровини, и разнообразието от технологии, които да ги произвеждат и обработват, биоенергията се приема по принцип като следствие от различни суровинни и технологични комбинации.

Как се използва биомасата за производство на електричество?

В повечето електрически централи биомасата се изгаря за да произведе топлина, която кара водата да завира за да произведе пара, която задвижва турбините и движи генераторите които произвеждат електричество

Новите технологии включват няколко вида газифициране на биомаса, където биомасата се затопля за да се превърне на газ. Този газ се използва директно в газова турбина, която движи генератор. В някои случаи, отпадъчната топлина от газовата турбина може да се използва за да задвижи вторична парна турбина, като така превръща повече от енергията на горивото в електричество(комбинирана циклична система).

Други процеси използват анаеробно усвояване, в които биомасата се разлага от бактерия за да произведе горивен газ който се използва в двигатели за производство на електричество.

Как се използва биомасата за производство на течни горива?

Най-често срещаното течно гориво от биомаса е етанола (наречен биоетанол) произведен от ферментация. По принцип се извличат захари от биомаса като житни растения чрез смачкване и измиване. Тогава захарният сироп се смесва с квас (мая) и се пази топъл,така че маята разлага захарите на етанол.