•  Ползи за околната среда

  • Нулеви емисии във въздуха, водата и почвата.

Процеса на превръщане на кинетичната енергия на водата на електричеството не води до отделяне на газове и вещества вредни за околната среда.

•  Намаляване на използването на изкопаеми горива.

Водната енергия е с най-голям дял измежду ВЕИ в енергийният баланс на Европа. В някой държави тя достига до 40% от произведеното количество енергия.

 

 

NB !!! Последиците от изграждането на ВЕЦ са необратими – наводняване на огромни земни площи и нарушаване на екосистемите в района.

Решение на този проблем са ХКЦ, които директно се потапят в речното корито, многократно използват енергията на водата и не влияят на флората и фауната в региона.