•  Ползи за околната среда

•  Минимални емисии на газове предизвикващи парниковият ефект

Геотермалната технология е безвредна, защото в атмосферата се отделят само разтворените в геотермалните води газове, които са в минимални количества и се отделят по естествен път чрез гейзерите.

 

•  Геотермалните технологии не вредят на земята и водите.

Инсталациите за усвояване на геотермална енергия изискват минимална площ за монтиране. Така се запазват земеделски земи, пасища или гори в района на източника.

Съставът на използваните от инсталацията води, не се променя и в края на процеса те се връщат обратно в геотермалният котел или си изтичат по естествен път в реки или подпочвени води.