•  Ползи за околната среда

Опазването на околната среда е проблем, който касае всеки един от нас. За целта са приети международни стандарти за опазване на въздуха, водата и почвата. Климатичните промени породени от човешката дейност не са прогноза за далечното бъдеше, а са реалност. Въвеждането на ВЕИ технологии в МСП за използване на биомаса ще допринесе за:

•  Намаляване на използването на изкопаеми горива.

Производството на енергия от изкопаеми горива е основната причина за замърсяване на околната среда – газове причиняващи парников ефект, отпадъчни вещества които замърсяват почвата и водите.

 

•  Намаляване на емисиите на метан, СО 2 , азотни съединения и други газове, пораждащи парниковият ефект.

Обработката на биомаса намалява изпускането на метан в атмосферата, който има 30 пъти по-голямо влияние за парниковият ефект от СО 2

 

•  Намаляване на замърсяването на земята и подпочвените води.

Отпадъчните води са по-постоянен и предвидим продукт в сравнение с нетретирания естествен тор. По-високото съдържание на амоняк позволява по-лесно използване и абсорбиране от растенията. Правилното третиране на отпадъчните води намалява вероятността от замърсяване на земята и подпочвените води.

 

•  Намаляване на проблемите свързани с битовите отпадъците.

Тук се включват риска от заболявания, проблеми с обработване на земята предизвикани от отпадъчната слама, допълнителни разходи за рекултивиране на сметищата.

 

•  Остатъците от обработката на биомаса се използват за обогатяване на почвата.

Така се намалява нуждата от изкуствени торове.

 

•  Намаляване на миризмите.

Проблемът с неприятните миризми от претоварените или неправилно поддържани складови стопанства може да бъде решен чрез превръщане на летливите органични киселини, които ги причиняват в Биогаз.