•  Икономически потенциал - водна енергия

Естественият кръговрат

Всяко речно или морско течение носи кинетична енергия на движещата се вода. Този ВЕИ съдържа огромен енергиен потенциал, който се оползотворява, чрез Водонапорни ВЕЦ, ХКЦ и вълнови ел. централи.

Колко електричество може да произведе хидро енергийната инсталация ?

Това зависи от дебита и пада на водата, която преминава през ВЕЦ. При по-голям пад водата носи повече енергия. Зависимостта между дебита и енергията е също право пропорционална.

Количеството енергия което водата носи може да се изчисли по следната формула:

Е = М х g x H = V x ? x g x H

Е – Потенциална енергия.

М – Маса на водата преминала през сечението на реката.

g – Земното ускорение (9 . 81 m / s 2 )

H - Денивелация

V – Дебит на водата

? – Плътност на водата

За да определите средно годишният дебит на водата е необходимо да направите точни измервания на водният поток за възможно най-дълъг период от време.

Съвет - използвайте национални и регионални статистически данни за количеството на паднали валежи.

Енергиен потенциал на вълновите електроцентрали

Движещата се вода има кинетична енергия. Енергията, която преминава през турбина с площ А 0 (м 2 ) на вода с плътност ? и скорост на водата V (м/с) се намира по формулата:

Рк = 0,5.?.А 0 .V 3

Енергията, която може да се превърне в механична е ограничена за турбина в открити води до:

Рм = 0,5.С р .?.А 0 .V 3

Където С р е коефициент на ефективност, като неговата стойност е ограничена до теоретичен максимум от приблизително 0,593.

Вълните не са постоянен източник на енергия. На таблица 2 е показан техният потенциал за 24 часа.


 

Икономически потенциал

Внедряването на технология за оползотворяване на водната енергия в МСП има следните преимущества:

  • Водната енергия е постоянно наличен ВЕИ.

Кръговрата на водата в природата и взаимодействието на Земята и Луната осигуряват постоянно движение на водни маси. Така технологии като ХКЦ, вълнови и приливни ел. централи са използваеми целогодишно.

 

  • Ниски оперативни разходи

За производството на хидроелектрическа енергия не са необходими горива, а разходите за поддръжка са минимални.

 

  • Надеждност на технологиите

Хидроенергийните технологии като водонапорни ВЕЦ и ХКЦ имат дълъг експлоатационен срок, за разлика от вълновите и приливните ел. централи. Съществуват ВЕЦ, които функционират повече от 50 години, което е показател за тяхната надеждността.

 

  • Гъвкавост на технологиите

Помпено-акумулаторните ВЕЦ се използват за компенсиране на разликите в потреблението в различните часове на денонощието. През нощните часове, когато потреблението в електрическата мрежа е по-малко, се използва електричество от конвенционални източници за изкачването на водата във воден басейн, а през пиковите часове 8-12 и 13-21 тя се пропуска обратно през турбината и генерира електричество. Те са единственият икономически изгоден акумулатор за големи количества ел. енергия.

 

  • Хидроенергийните инсталации са с КПД 50-55%, което ги прави най-ефективната технология за производство на ел. енергия от ВЕИ

 

  • Мобилност на технологиите

Хидрокинетичните електрогенератори са малки по размер, не изискват язовирни стени, което ги прави лесни за транспортиране в отдалечени и изолирани райони.