•  Икономически потенциал - слънчева енергия и фотоволтаици

 

Слънцето е основният източник на енергия за Земята. Разработените технологии за усвояване на слънчевата енергия са перспективни и намират все по-широко приложение. Причина за това е повишаването на тяхното КПД, което ги прави икономически целесъобразни.

 

Икономически потенциал

Внедряването на технология за оползотворяване на слънчевата енергия има следните преимущества:

•  Директно използване на слънчевата енергия.

При монтаж на слънчеви колектори, рязко се намаляват разходите за топла вода.

От своя страна слънчевите фотоволтаични системи са ценно допълнение на ветровите генератори в хибридни автономни електрически системи.

 

•  Възможност за приложение в градски условия

Естественото място за инсталиране на този вид системи са покривите и фасадите на сгради. Така те не отнемат допълнително място и са най-подходящият тип ВЕИ технология за гъсто населени региони

 

•  Ниските експлоатационни разходи

След първоначалните инвестиции при внедряването на тези системи, няма разходи за покупки на гориво, а разходите за поддръжка са минимални.

 

•  Наличните държавни субсидии и префернции за инсталирането им

Основната пречка пред повечето МСП за внедряване на слънчеви системи са високите капиталови разходи. В редица държави се отпускат субсидии за тяхното закупуване и се предлагат на производителите преференциални изкупни цени, ако системата им е свързана с националната енергийна мрежа. Например в Холандия се възстановяват до 3,50 Евро на Ват инсталирана мощност.

 

•  Ниски капиталови разходи на пасивните слънчеви системи за отопление.

Когато внедрената технология се използва само за отопления, то най-подходящи са слънчевите колектори, защото техните капиталови и експлоатационни разходи са най-ниски.

•  възможност за захранване на автомобили с водородни горивни клетки при прилагане на технологията Tandem Cell .

Водородът е алтернатива на изкопаемите горива и тази технология ще позволи на всяко МСП да произвежда собствено гориво за автомобилният си парк.