•  Икономически потенциал

Към настоящият момент Биомасата е най-използваният ВЕИ. Това се дължи на икономическият и екологичен потенциал на технологиите за оползотворяване на биомаса

Пример:

Дания, край град Холстебро, има съоръжение с мощност 28-30 MW, а биоенергията се получава от

  • Битови отпадъци около 150 хил. тона/година - 56%,
  • Слама около 50 хил. тона/година    - 27%,
  • Отпадъци от дървесина (60 хил. м 3 /година)    - 6%,
  • Природен газ   - 1 1%,
  • Общо 260 хил. тона   - 100%.

За сравнение ежедневно в София се извозват около 870 тона отпадъци (300 хил. тона за година), а мощността на такова съоръжение би била P = 31.5 MW.

Икономически потенциал

Внедряването на технология за оползотворяване на биомаса в МСП води до

•  Намаляване на разходите за складиране и изхвърляне на отпадъците от основната дейност.

Чрез оползотворяване на място на отпадъците от дейността, се намаляват драстично разходите за тяхното складиране и изхвърляне.

 

•  Намаляване на разходите за закупуване на ел. енергия и изкопаеми горива.

Задоволяване дори на част от енергийните нужди на МСП води до значителни икономии на средства и намаляване на уязвимостта на предприятието от постоянно растящите международни цени на ел. енергията и на изкопаемите горива.

 

•  Повишаване на икономическата стабилност на предприятието.

Предвиждане на разходите за бъдещи периоди ще осигури по-добър достъп до дългосрочни кредити при по-ниски обезпечения.

 

•  Повишаване на конкурентоспособността на фирмата.

За изпълнение на ангажиментите поети с протокола в Киото, ЕС и отделните държави членки имат разработени политики и стратегии за стимулиране използването на ВЕИ. Те предвиждат данъчни преференции и директни субсидии за МСП внедрили ВЕИ технологии. Така МСП може да поддържа конкурентни цени на глобализиращият се пазар.

•  Предпоставка за развитие на органично земеделие, чийто продукти са много по-печеливши за МСП.

Получаване на висококачествен екологично чист тор - в процеса на анаеробно разлагане, органичният азот в естествения тор се превръща в амоняк, което е основна съставка в торовете и който се абсорбира от растенията.

 

•  Генерирането на енергия от местни ресурси намалява уязвимостта от прекъсване на вноса на енергия.