•  Алгоритъм за внедряване на вятърна енергия

Основните стъпки които трябва да предприемете в процеса на внедряване са:

 1. Определяне на необходимото количество ел. енергия – това може да изчисли на база текущи разходи за ел. енергия от конвенционални източници.
 2. Определяне на ветровият потенциал на региона.
 3. Определяне на конкретното място за монтаж на ветровият генератор
 4. Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.
 5. Определяне на номиналната мощност на ветровият генератор според средногодишната скорост на вятъра и енергийните нужди.
 6. Анализ на офертите и избор на най-подходящ вид ветрогенератор и доставчик на база съотношението цена/номинална мощност.
 7. Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, експлоатационни разходи, очаквани приходи и срок на изплащане на инвестицията.
 8. Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс, финансиране от национални или европейски програми и инициативи.
 9. Изготвяне на проект за внедряване на технологията – одобрение за строителство, доклад за ОВОС и т.н.
 10. Сключване на договор за продажба на произведената ел. енергия, когато тя надхвърля собствените нужди.
 11. Поръчка на избраното оборудване.
 12. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на ветрогенератора (ако доставчика не извършва това).
 13. Организиране на обучение на персонала за обслужване на ветрогенератора.
 14. Монтаж на ветрогенератора от специализирана фирма.
 15. Пускови изпитания на ветрогенератора
 16. Приемане на ветрогенератора от фирмата за монтаж и поддръжка.
 17. Стартиране на ветрогенератора.

Съвет – малките ветрогенератори до 10 kW номинална мощност могат да се инсталират самостоятелно.

NB !!! Правете регулярна инспекция и спазвайте техническите изисквания на фирмата производител на оборудването.