•  Алгоритъм за внедряване.

Главните стъпки за реализирането на хидро енергиен проект са:

 1. Определяне на наличните водни ресурси в региона.
 2. Определяне на конкретното място за монтаж на хидро енергийна инсталация.
 3. Изготвяне на проект за внедряване на технологията – необходими разрешителни, одобрение за строителство, доклад за ОВОС и др. в съответствие с местното законодателство.
 4. Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.
 5. Анализ на офертите и избор на най-подходящ вид хидро енергийна инсталация (микро ВЕЦ, ХКЦ или вълнова ел. централа) и доставчик на база съотношението цена/номинална мощност.
 6. Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, експлоатационни разходи, очаквани приходи, срок на изплащане на инвестицията и срок на експлоатация на инсталацията.
 7. Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс, финансиране от национални или европейски програми и инициативи.
 8. Сключване на договор за продажба на произведената ел. енергия - когато тя надхвърля собствените нужди.
 9. Поръчка на избраното оборудване.
 10. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на хидро енергийната инсталация (ако доставчика не извършва това).
 11. Организиране на обучение на персонала за обслужване на хидро енергийната инсталация.
 12. Монтаж на хидро енергийната инсталация от специализирана фирма.
 13. Пускови изпитания на хидро енергийната инсталация.
 14. Приемане на хидро енергийната инсталация от фирмата за монтаж и поддръжка.
 15. Стартиране на хидро енергийната инсталация.

NB !!! Правете регулярна инспекция и спазвайте техническите изисквания на фирмата производител на оборудването.