•  Алгоритъм за внедряване на геотермална енергия

 

Основните стъпки които трябва да предприемете в процеса на внедряване са:

 1. Определяне на необходимото количество енергия – това може да изчисли на база плана за енергийна ефективност на сградата.
 2. Определяне на наличните геотермални ресурси в региона.
 3. Установяване на собствеността върху земята (частна, държавна).
 4. Определяне на конкретното място за монтаж на геотермалната инсталация.
 5. Изготвяне на проект за внедряване на технологията – необходими разрешителни, одобрение за строителство, доклад за ОВОС и др. в съответствие с местното законодателство.
 6. Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.
 7. Анализ на офертите и избор на най-подходящ вид геотермална инсталация и доставчик на база съотношението цена/производителност.
 8. Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, експлоатационни разходи, очаквани приходи и срок на изплащане на инвестицията.
 9. Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс, финансиране от национални или европейски програми и инициативи.
 10. Сключване на договор за продажба на произведената ел. енергия.
 11. Поръчка на избраното оборудване.
 12. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на геотермалната инсталация (ако доставчика не извършва това).
 13. Организиране на обучение на персонала за обслужване на геотермалната инсталация.
 14. Монтаж на геотермалната инсталация от специализирана фирма.
 15. Пускови изпитания на геотермалната инсталация.
 16. Приемане на геотермалната инсталация от фирмата за монтаж и поддръжка.
 17. Стартиране на геотермалната инсталация.

NB !!! Правете регулярна инспекция и спазвайте техническите изисквания на фирмата производител на оборудването.