•  Алгоритъм за внедряване

Земеделска и Дървесна биомаса

Основните стъпки които трябва да предприемете в процеса на внедряване в предприятието са:

 1. Определяне на необходимото количество топлинна енергия – това може да се изчисли на база текущи разходи за топлинна енергия от конвенционални източници.
 2. Осигуряване на необходимата суровина. Ако биомасата не е остатъчен продукт от производството, то каква е възможността да се закупи и на каква цена?
 3. Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.
 4. Избиране на подходящият тип оборудване според вида на използваната суровина – земеделска или дървесна биомаса.
 5. Анализ на офертите и избор на доставчик на база съотношението цена/производителност.
 6. Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, експлоатационни разходи, очаквани приходи и срок на изплащане на инвестицията.
 7. Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс, финансиране от национални или европейски програми и инициативи.
 8. Изготвяне на проект за внедряване на технологията – одобрение за строителство, доклад за ОВОС и т.н.
 9. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на инсталацията (ако доставчика не извършва това).
 10. Поръчка на избраното оборудване.
 11. Организиране на обучение на персонала за обслужване на инсталацията.
 12. Организиране на доставката на биомаса и помощни материали.
 13. Монтаж на инсталацията от специализирана фирма.
 14. Пускови изпитания на инсталацията
 15. Приемане на инсталацията от фирмата за монтаж и поддръжка.
 16. Стартиране на инсталацията.

NB !!! Правете регулярна инспекция и спазвайте техническите изисквания на фирмата производител на оборудването.

Биомаса от животински произход

Основната технология за оползотворяване на биомаса от животински произход е използването на биореактори за производството на биогаз.

Основните стъпки които трябва да предприемете в процеса на внедряване са:

•  Определяне на необходимото количество енергия (топлинна и електрическа) – това може да се изчисли на база текущи разходи за топлинна и ел. енергия от конвенционални източници.

•  Определяне на потенциала на достъпната биомаса от животински произход за производство на биогаз. Виж таблица 1.

•  Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.

•  Определяне на капацитета на биореактора според достъпната биомаса от животински произход.

•  Анализ на офертите и избор на най-подходящ тип биореактор и доставчик на база съотношението цена/производителност.

•  Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, експлоатационни разходи, очаквани приходи и срок на изплащане на инвестицията.

•  Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс, финансиране от национални или европейски програми и инициативи.

•  Изготвяне на проект за внедряване на технологията – одобрение за строителство, доклад за ОВОС и т.н.

•  Сключване на договор за продажба на произведената ел. енергия, когато тя надхвърля собствените нужди.

•  Поръчка на избраното оборудване.

•  Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на инсталацията (ако доставчика не извършва това).

•  Организиране на обучение на персонала за обслужване на инсталацията.

•  Организиране на доставката на биомаса от животински произход и помощни материали.

•  Монтаж на инсталацията от специализирана фирма.

•  Пускови изпитания на инсталацията

•  Приемане на инсталацията от фирмата за монтаж и поддръжка.

•  Стартиране на инсталацията.

NB !!! Биогаза е силно агресивен към използван о то оборудване и взривоопасен. Правете регулярна инспекция и спазвайте техническите изисквания на фирмата производител на оборудването.

Таблица 1

Видове животни

Средно тегло на животните в кг.

Производство на биогаз в м 3 /от животно на ден

Едър Рогат Добитък

350-400

0.45 – 1.0

Свине

80 – 100

0.116 – 0.2

Овце

30 – 40

0.06 – 0.07

Птици

1.5 – 2

0.01 – 0.012

(при средно тегло на 1 прасе е 100 кг, добивът на ден от естественият му тор е 0,2 м 3 биогаз)

 

Пример:

От една птицеферма с 80 хил. кокошки, дневният добив на биогаз би бил 960 m 3 /ден или 40 m 3 /час, което съответства на енергия 1920 kWh . Същата ферма консумира около 900 kWh енергия дневно. Това показва, че само половината от електрическата енергия, която фермата би произвела може да се използва за собствени нужди, а останалата част да се продава в ел.мрежата.