Втората организация включена в интервюто е SANEF, компания специализирана в подръжката и експлоатацията на пътища. Разговаряхме с технически специалист по поддръжка на пътищата за да получим отговор на чисто техническите въпроси свързани с ВЕИ.

 

За момента основната енергия използвана в сектора е електрическата. Но тъй като често пъти се налага да се работи на места, които са много отдалечени от ел. мрежата на EDF – дистрибутора на ел. енергия за Франция, е важно да се намерят алтернативни енергийни източници, защото свързването към съществуващата ел. мрежа би било твърде скъпо. Използваните в SANEF технологии за ВЕ са хибрид между вятърни и слънчеви генератори даващи възможност да се осигури на 100% необходимата енергия за всяка от работните станции.

 

Причините за инвестиране в такъв вид технологии както вече беше споменато са както технически така и икономически. Енергийната компания доставчик на ел. енергия за Франция подпомага SANEF при финансирането на инвестицията. Използвана е и помощта на външни експерти в процеса на реализация.

Може би има варианти за увеличаване дела на възобновяемата енергия в дейността на SANEF, но не са правени проучвания до колко е възможно това.

Работниците и служителите във фирмата не са преминавали допълнително обучение във връзка с използваните технологии за ВЕ, но ако се появи такава необходимост, то предпочитаната форма на обучение биха били курсове от типа лице в лице.

Може да се каже, че използването на ВЕИ в SANEF няма накакво конкретно въздействие върху околната среда. Причината за това е, че възможните отрицателни ефекти са предвидени още при изграждането на станциите, съобразявайки ги с околната среда.

До момента в SANEF все още не са покрити екологичните норми на ЕС или стандартите по ISO.

 

При провеждане на анкетите по проект TRET открихме много други примери за приложение на технологиите за ВЕ особено в сферата на туризма. За съжаление обаче трябва да отбележим, че откриването на хора склонни да застанат пред камерата е трудна задача. Ето защо Френският партньор по проект TRET избра този вариант за представяне на информацията.