Казвам се Claire Garvey. Аз съм директор на Kiosk Creative Ltd., агенция за  web проектиране и маркетинг разположена в Ливърпул.

 

Q. 3.1. Какъв е основният вид енергия използван във Вашия регион?

 

Основния вид енергия е електричеството.

 

Q.2. Какво е приложението в проценти на ВЕ във Вашата фирма?

 

100% от използваното в Kiosk електричество е от хидроенергия.

 

Q. 3.За какво се използва електричеството произведено от хидроенергия?

 

За захранване на нашите компютри и принтери, а през зимата и за отопление, използваме електрически радиатори.

 

Q. 4.Защо въвВашата компания  избрахте този вид енергия?

 

Избрахме водата като енергиен източник повече по икономически отколкото от екологични съобръжения.

 

Q5 Имате ли информация за специализирани програми във Вашия регион, които насърчават използването на възобновяема енергия?

 

В Merseyside има програма насочена към използването на ВЕ, която ние открихме когато проучвахме различните възможности. За съжаление програмите в тази област са ориентирани в много по-голяма степен към големите компании и публичния сектор, отколкото към МСП като нас.

 

Q6 От къде придобихте знанията необходими за реализацията това начинание?

 

Още при основаването на фирмата имахме желанието да бъдем еко-компания и до колкото е възможно да използваме екологично чиста енергия. Ето защо проведохме едно доста сериозно проучване на информацията в интернет. На практика от там получихме необходимите ни знания.

 

Q7 Ползвахте ли услугите и помощта на специализирани консултанти за ВЕИ при реализациата на проекта?

 

Като изключим наличната в интернет информация, не сме ползвали допълнителни консултантски услуги. Не сме ползвали и никаква финансова подкрепа за внедряването на ВЕИ.

 

Q8 Какъв вид подкрепа получихте за да внедрите ВЕИ в дейността си? Получихте ли някакви данъчни облекчения, заеми или зелени сертификати?

 

Не, не получихме никаква финансова подкрепа за внедряването на ВЕИ. Мисля, че това е така защото сме в групата на МСП. Ако бяхме по-голяма компания и имахме по-голяма консумация на ел. енергия бихме могли да кандидатстваме за такава.

 

Q. 9.Наложи ли се фирмата да увеличи капитала във връзка с използването на ВЕИ?

 

Не е имало значително увеличение на капитала във връзка с използването на ВЕ. Има само една фиктивна допълнителна такса от нашия енергиен доставчик за използването на възобновяема енергия – хидроенергия – различна от стандартната ел. енергия, но тя не е висока. 

 

Q10 Технически възможно ли е вашата компания да използва повече от един вид възобновяема енергия?

 

От техническа гледна точка, освен водната енергия, която вече използваме, е възможно и използването на други видове възобновяема енергия. Но нашите проучвания по въпроса показват, че това би било доста скъпо и нерентабилно.

 

Q11 Какво е влиянието или проследиците от използването на ВЕИ върху компанията Ви?Например човешките ресурси, материалните разходи, здравеопазването и безопасността на труда?

 

 

Ние сме малка компания и имаме само трима души в този офис, така че използването на възобновяема енергия не оказа съществено влияние върху персонала. Има малка промяна по отношение на финансовите ни разходи, и толкова. Но от друга страна при работата на нашата компания няма въглеродни емисии, което означава, че всяка година ние инвестираме в околната среда от спестените въглеродни емисии. 

 

Q12 Има ли някакви ограничения за изполвзването на ВЕИ във Вашия регион?

 

Ние се намираме в Sefton Park в Ливърпур, който е защитена област, така че ограничения има– например за инсталирането на слънчеви панели. Установихме, че за да монтираме такива, трябва да преминем през една доста дълга и скъпа процедура свързана с одобряване на плановете и набавяне на разрешителни. А и от друга страна, поради многото дървета в района използването на слънчевата енергия може би не е най-добрия вариант за нас.

 

Q13 Имате ли нужда от допълнително обучение в областта на възобновяемата енергия?

 

Ако има такова допълнително обучение в областта на възобновяемата енергия и ако то е под формата на консултации или уебсаит директно адресирани към МСП, то тогава мисля, че бихме се възползвали от него. Но не и под формата на традиционно обучение.

 

Q14 Бихте ли желали вашите служители да преминат такова обучение?

Не бихме настоявали нашите служители да преминават допълнително обучение за възобновяема енергия, тъй като използването и не е пряко свързано с нашата работа. Използването на ВЕ е личен избор на управителите на фирмата.

 

Q. 15. Ако имаше обучение в тази област, кои методи на обучение бихте предпочели? Традиционно обучение в класни стаи, електронно обучение(e-learning), или други лесно приспособими към конкретните условия методи.

 

Ако се предлагаше такова обучение мисля, че он лайн достъпа или наличието на различни електронни модули, би бил много по-полезен от традиционните форми на обучение.

 

Q16 Как бихте финансирали такова допълнително обучение?

 

Ако се предлагаше такова обучение, не би било проблем то да се финансира частично от нас. Но наред с това тук в Merseyside има редица инициативи за повишаване на професионалната квалификация, от които бихме могли да се възползваме.

 

Q. 17. Работи ли Вашата компания съгласно еко-стандартите, като например 150 или 1400?

 

За момента все още не, но това е нещо, което възнамеряваме да направим за в бъдеще, когато имаме достатъчно средства и ресурси за целта. За малка компания като нас това е свързано с големи разходи и ангажирането на значителни ресурси, така че на този етап е неприложимо.

 

Q18 Според Вас, как прилагането на технологии за ВЕ допринася за подобряване състоянието на околната среда?

 

Използването на възобновяема енергия в нашата фирма няма някакъв съществен ефект върху околната среда, но въпреки това нашето желание е да работим колкото се може повече в тази насока. Така въпреки, че сме малка компания бихме могли увеличим приноса си като въздействаме върху нашите клиенти. Тук имам предвид и да отделяме време за да съветваме клиентите ни как биха могли да използват различните средства насочени опазване на околната среда. На същия принцип, като маркетингова компания, ние помагаме на различни фирми да преминат от използването на традиционните пощенски услуги към електронни.

 

Q. 20. Какви средства използвате за да оцените положителния ефект от това?

 

Не сме използвали никакви средства за оценка на положителния ефект просто защото използването на ВЕ е наш личен избора. Няма никакви външни фактори или организации, които да изискват от нас  такава оценка или пък постигането на определени резултати.

 

Q. 21. Как според вас се приемат промените от местната общественост, от Вашите клиенти, както  и във фирмата в която работите?

 

Промяната в енергийната ни политика – използването на ВЕ, няма съществен отзвук сред местната общедственост, но се надяваме ефекта сред колегите и клиентите ни да е доста по-голям. Ние наистина се опитваме да покажем на хората, че дори и като малка компания те могат да постигнат нещо по отношение използването на ВЕИ.

 

Благодаря