Аз съм Stuart Coggins. Аз съм координатор към Центъра за екотуризъм в Southport. Имам бакалавърска степен по машинастроене

 

QB1 В кой сектор/отрасъл е дейността Ви?

 

А Местната власт

 

Q3ii Какъв е основният вид енергия използван във Вашия регион?

 

А Електричество

 

Q3ii Какво е приложението в проценти на ВЕ в Еко Центъра?

 

А От 1-25% слънчева енергия, 26-50% - геотермална и 26-50% вятърна енергия. За водна енергия и биомаса нямаме потенциал

 

Q3 За какви нужди използвате произвежданата от ВЕИ енергия?

 

А Основно за електричество и отопление.

 

Q4 Защо Еко Центъра използва този тип енергия?

 

А Причините да изберем този тип енергия са икономически и екологични, а и има фондове, които финансират такива начинавия.

 

Q5 Имате ли информация за специализирани програми във Вашия регион, които насърчават използването на възобновяема енергия?

 

А Да, запознати сме с програмите, които подкрепят използването на възобновяема енергия

 

Q6 От къде придобихте знанията необходими за реализацията това начинание?

 

А Наехме нови служители

 

Q7 Ползвахте ли услугите и помощта на специализирани консултанти за ВЕИ при реализациата на проекта?

 

А Получихме такива съвети и подкрепа от органите на местната власт

 

Предполагам, че имате екип от енергийни консултанти към местната власт

 

А Да имаме такъв екип от енергийни консултанти на подчинение на местната власт, точно както сме и ние

 

Q8 Какъв вид подкрепа получихте за да внедрите ВЕИ в дейността си?

 

А Помощта, която получихме беше под формата на субсидии.

 

Q И от къде дойдоха тези средства?

 

А От различни източници. От Европейския Съюз, от местни партньорски организации и от правителството по програма наречена “Чисто Небе”

 

Q9 Беше ли необходимо местната власт да ви подкрепи при набиране на необходимите средства?  

 

А Да, наложи се органите на местната власт поработят здраво при набирането на средствата за ВЕИ./ Да, органите на местната власт свършиха доста работа набирането на средствата за ВЕИ.

 

Q10 Технически възможно ли е вашата компания да използва повече от един вид възобновяема енергия?

 

А Да, нашата компания използва повече от един вид възобновяема енергия

 

Q Какви са те?

 

А Използваме слънчева, геотермална и вятърна енергия.

 

Q Всъшност всички видове без водната и енергията на приливите

 

А Да, всички без водната и енергията на приливите

 

Q11 В какво се изразава влиянието и проследиците от проекта върху местната власт?

 

А Влиянието се изразява в ангажирането на човешки ресурси за администрирането и реализацията на проекта.

 

Q12 Има ли някакви ограничения за изполвзването на ВЕИ във Вашия регион?

 

А Да има ограничения и те са свързани основно с финансирането, правната рамка и материални проблеми

 

Q Значи ли това, че сте имали проблеми с разрешителните за проекта?

 

А Да имахме проблеми с разрешителните за проекта

 

Q13 Имате ли нужда от допълнително обучение в областта на възобновяемата енергия?

 

А Да, имаме.

 

Q Какъв вид обучение?

 

А Обучението от което бихме имали нужда е запознаване с технологиите за ВЕ и начина им на експлоатация.

 

Q14 Бихте ли желали вашите служители да преминат такова обучение?

 

А Да

 

Q Коя част от служителите Ви бихте ли желали да получат такова обучение?

 

А Целевата група биха били ръководния и управленки персонал

 

Q15 Според Вас кои методи на обучение биха били подходящи за тази група.

 

А Най-подходящи биха били традиционните учебни занятия.

 

Q16 Как бихте финансирали едно такова обучение?

 

А Чрез различни инициативи за развитие и квалификация на персонала.

 

Q17 Насочени ли са усилията на местната власт към прилагане на екологичните стандарти.

 

А Все още местната власт не е започнала да прилага Европейските еко стандарти.

 

Q18 Според Вас, как прилагането на технологии за ВЕ допринася за подобряване състоянието на околната среда?

 

А Използването на ВЕ подобрява състоянието на целия регион.

 

Q20 Как измервате положителния ефект?

 

А По броя на посетителите в центъра

 

Q Предполагам, че центъра е един от основните входове на града?

 

А Да така е, центъра е един от основните входове на града. Това е една от причините да изберем това масто за построяването му.

 

Q21 Според Вас добре ли се приемат промените от местната общественост?

 

А Моето мнение е, че промените бяха посрещнати много добре от местната общественост.

 

Благодаря