Това интервю е проведено в компания „Müritz-Biomassehof GbR Varchentin". На въпросите ни отговаря г-н Andreas Tornow. През 1999 г. четири фирми с общи интереси се обединяват и сформират „Müritz-Biomassehof GbR". Целта на сливането е осигуряване на стабилно и устойчиво многофункционално развитие на компаниите в областта на възобновяемата енергия, и по-специално създаването модел за използване на първични възобновими продукти.

 

В кой сектор упражнява дейност вашата компания?

Müritz-Biomassehof се занимава селскостопанска дейност като сред отглежданите култури е рапица. С отглеждането на тази култура ние преследваме няколко цели: производство на биомаса, производство на възобновяема енергия, подобрения на туристическата инфраструктура и обмен на знания с други селскостопански производители.

 

Какъв тип енергия се използва основно във вашата работа?

Разбира се най-използвана е конвенционалната ел. енергия, но имаме интерес в посока преминаване към възобновяема енергия. За в бъдеще планираме внедряването на технологии за използване енергията на слънцито и вятъра. По настоящем ние използваме рапицово масло като гориво за нашите превозни средства, а за отопление на офис сградата ни използваме за гориво дървен материал.

 

Какъв дял от необходимата ви енергия се осигурява от ВЕИ?

Около 75-80% от общите енергийни нужди на компанията се задоволяват посредством експлоатацията на ВЕИ?

 

Бихте ли ни казали по-конкретно къде точно намира приложение ВЕ?

Селско стопанските машини използват изцяло като гориво рапицово масло. За целта беше необходима подернизация на двигателите. А отоплителната ни система използва за гориво дървен материал.

 

Защо вашата компания избра този вид производство на енергия?

От една страна обърнахме внимание на екологичния аспект на въпроса, като същевременно искахме да станем по-независими в енергийно отношение. Рапицовото масло е сред основните възобновими енергийни продукти, а ние имаме възможност да го произвеждаме в големи количества. Разбира се имаше и икономически съображения при избора на този вид енергиен източник.

 

Запознати ли сте с някакви програми, които насърчават използването на ВЕ?

Да, всъщност знам за няколко такива програми. Основната част от необходимите инвестиции, обаче бе финансирана със собствени средства на компанията.

 

Откъде придобихте необходимите ви познания за внедряването на технологии за ВЕ в дейността си?

Моите знания за технологиите за ВЕ са резултат от самоиницианива и самообразоване. Наред с това наемането на квалифициран персонал и обмена на опит с колеги спомага за повишаване знанията на компанията като цяло.

 

Получихте ли някаква външна подкрепа при внедряването на технологии за ВЕ в дейността си?

Не сме търсили външна подкрепа. Внедряването на технологиите за ВЕ беше финансирано изцяло със собствени средства.

 

А освен директна финансова помощ има ли други видове подкрепа, от които можете да се възползвате в резултат прилагането на ВЕ?

Използването на рапицово масло за гориво ни спестява заплащането на петролните и еко такси. В този смисъл това е индиректно облекчение за нас.

 

Имаше ли необходимост от увеличаване на фирмения капитал във връзка с инвестициите в технологии за ВЕ?

Преминаването от обикновено гориво към рапицово масло изискваше монтиране на допълнителни охладителни съоръжения на машините и изграждането на станция за рапицово масло. Всичко това изискваше набирането на допълнителен капитал.

 

Има ли техническа възможност компанията Ви да използва други видове възобновяема енергия?

В момента разроботваме планове за изграждане на отоплителни съоръжения работещи на дърва и газ. Също така сме планирали инсталирането на система за производство на слънчева енергия до края на годината. Следователно, да има възможност за използването на други видове ВЕ.

 

В какво се изразява ефекта от използването на ВЕ конкретно за вашата компания, и в по-широк аспект върху обществото и околната среда?

Усилията ни в посока внедряването на ВЕ в дейността на фирмата доведоха до разкриването на нови работни места. От друга страна можем да отчетем и положителен ефект върху хората живеещи в региона. А наред с това нарастнаха и нашите приходи като резултат от продажбата на излишъка от рапицово масло.

 

Имате ли нужда от придобиването на допълнителна квалификация в сферата на ВЕ и изисквате ли такава от вашите служители?

Аз лично придобих знанията си от практиката, чрез самообучение и обмяната на опит с колеги. По принцип производителите на оборудването предлагат безплатно обучение за своите продукти, а от нашите служители изискваме да имат поне основни познания за технологиите за ВЕ. Но разбира се придобиването на допълнителна квалификация е винаги добре дошло.

 

Какъв тип допълнително обучение бихте предпочели за вас и вашите служители и как би могло да се финансира такъв вид обучение?

Като най-подходяща бих определил някаква гъвкава схема на обучение. Може би комбинация от обучение през интернет или чрез други електронни средства  и консултации със специалисти от типа лице в лице. Обмяната на опит с колеги също би имала положителен ефект върху персонала. По принцип допълнителното обучение се финансира от компанията, но винаги гледаме с добро око на личната инициатива.

 

Възнамерявате ли да  покритете изискванията за придобиване на различните видове екологични и качествени сертификати?

В момента сме твърде заети с реализацията на новите ни проекти и повишаване техническия капацитет на наличните активи. Ето защо в момента не разполагаме с необходимите средства за да получим такива сертификати. От друга страна това е въпрос на личен избор. Ние сме сигурни във високото качество на предлаганите от нас стоки и услуги, нещо което клиентите ни могат да потвърдят.

 

Според вас в какво се изразява положителния ефект от използването на ВЕ във вашата фирма върху местната общественост и как беше прието то?

Без съмнение ефекта е положителен. Нарастна интереса към ВЕИ в региона и в резултат ние вече предлагаме и консултантски услуги при разработването на проекти за ВЕ.

В заключение бих казал, че за компанията ни, а и за региона като цяло преминаването от традиционни към възобновяеми енергийни източници има положителен ефект в екологичен, социален и икономически аспект.